ATELJE  DEVIĆ - STRATEG PROJEKT doo.

Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad

 021.525.303 ~  064.2213.256

atelje_devic@yahoo.com
atelje.devic@sbb.co.yu

www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com

*ATELJE  DEVIĆ nekadašnji Konsalting Bioprojekt osnovan je u Novom Sadu 1989. godine.

*Osnivač je akademik MSA, Vojislav Dević, prof. urbanizma, dipl. inž. arhitekture, član: Evropskog instituta za istraživanje drevnih Slovena u Londonu, Međunarodne Slovenske Akademije nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi (MSA), Udruženja urbanista Srbije, Društva arhitekata Novog Sada, Slovenskog instituta u Novom Sadu, Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine.

* ATELJE  DEVIĆ je umetničko-arhitektonsko-urbanističko-mirovni-promotivni atelje koji okuplja samostalne transdisciplinarne istraživače koji rade na ucelinjavanju mišljenja, govora i delanja na lokalnom i globalnom nivou.

* ATELJE  DEVIĆsarađuje i sa svim institucijama koje imaju slične i komplementarne ciljeve i programe.

*CILJEVI I PROJEKTI ATELJEA  DEVIĆ su unapređenje kvaliteta životne sredine kroz:

 1. Pacifističke projekte tolerancije: "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja –www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621), Ekumenski konaci kraj svetilišta Marija Snežna na Tekijama, Fruška gora – treća Sveta gora Evromediterana, Sakralni kompleks pomirenja judaizma, hrišćanstva i islama (u Sarajevu i Jerusalimu), Olimpijapolis – ravnotežni grad slobodnog i nenasilnog mira i drugi...

 2. Geopolitičke projekte: Čovečanstvo na raskršću između trećeg milenijuma i Trećeg svetskog rata, Algoritmi sudbine Carigrada-Konstantinopolja-Istanbula u svetlu Kremanskih veda, Balkan između Balkantide i Balkanije, "Srbijai Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji", Karta svetske mreže eko-mir gradova,

 3. Ekološke urbanističke projekte: Biopolis– embrion nove geokosmičke civilizacije, idejni urbanistički projekat panonskog sela-muzeja, Gradovi, alatke za razvoj ili uništenje civilizacije i klime, Strategije preživljavanja gradova u 21. veku, Mudrapolis – zavetni grad pečatasa tolerišućim barijerama, Asketopolis – strategija samoograničavanja gradana primeru Novog Sada, Biourbanistički konsalting – izbor zdravih mesta za zdravu gradnju, Ekološko-zdravstveni kvalitet poslovnog (stambenog) objektau direktnoj je korelaciji sa ekološko-zdravstvenim kvalitetom parcele i njenog kontaktnog okruženja,

 4. Ekološke arhitektonske projekte – zdravo stanovanje: “Energetski tokovi tla i primer ortobiološkog stanovanja u Vojvodini”, “Etičko - ekološka poslanica kolegama arhitektima i urbanistima III milenijuma”, Idealni konceptualni urbanistički projekat dečijeg sela u Šapcu “BOGDAJ 2”, Izbor zdravog mesta za zdravu gradnju, Bioekspertizaradi utvrđivanja ekološko-zdravstvenih kvaliteta postojećih poslovnih i stambenih objekata i prostora, Bioarhitektonska analiza i saveti – radi unapređenja ekološko zdravstvenog kvaliteta postojećih poslovnih i stambenih objekata, Biograđevinska analiza i savetiradi »ozdravljivanja« postojećih objekata i prostora, Bioarhitektonski konsalting – idejne skice, rešenja i projekti; Ekološki saveti i uputstva glavnom projektantu radi određivanja optimalne strukture objekta, rasporeda namena, orijentacija i volumetrije, Biograđevinski konsalting – radi pravilne ekološke realizacije kako glavnog projekta tako i samog poslovnog objekta; ekološki saveti pri izvođenju konstrukcije, ispuna, izolacija i instalacija u poslovnom (stambenom) prostoru, Biodizajnerski konsalting – radi optimalnog ekološkog uređenja i opremanja unutrašnjih prostora poslovnog (stambenog) objekta, Idejni ekoprojekti za Vašu zdravu kuću na zdravom mestu od zdravih materijala.

 5. Projekti za svet: “Biopolis  ili embrion  nove  geokosmičke  civilizacije”, “Čovečanstvo na raskršću između trećeg milenijuma i Trećeg svetskog rata”, “Gradovi, alatke za razvoj ili uništenjecivilizacije i klime”, “Strategije preživljavanja gradova u trećem milenijumu”, “Projekat OLIMPIAPOLISA, ravnotežnog grada slobodnog i nenasilnog mira”, “Projekti tolerancije - mondijalizam, ekumenizam i  pravoslavlje”, “MUDRAPOLIS  - zavetni grad pečata sa tolerišućim barijerama”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Srbija i Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji",Karta svetske mreže eko-mir gradova,

 6. Projekti za Evropu: “Balkanska poslanica Evropi”, “S.O.S. za Evropu”, “Algoritmi sudbineCarigrada u svetlu Kremanskih veda”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja",- "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621),

 7. Projekti za Balkano-Panoniju: “Idejno urbanistički projekat panonskog sela - muzeja”, “Balkan između Balkantide i Balkanije”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com",

 8. Projekti za Srbiju: “Svi  Sveti prostori svetosavskog pravoslavlja”, Primedbe i predlozi na Prostorni plan Republike Srbije, “Projekti tolerancije - mondijalizam,ekumenizam  i  pravoslavlje”, “Mogu li urbanistička misao i praksa predodrediti sudbinu gradova Srbije u 21. veku?”, "Moralna obnova, prvi preduslov ekološkog opstanka gradova i naselja Srbije", "Etičko-ekološki-mirovno gradostroiteljstvo, primereni put ka državotvornoj održivoj neutralnosti Srbije u 21. veku", "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621), "Ka mirotvoriteljskom identitetu Srbije u 21.veku", "Analiza primene principa Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju na primeru Srbije", "Mirovna doktrina Srbije u III milenijumu", "Odnos prema teritorijama Srbije i srpskih zemalja", "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com","Srbija i Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji", "Strateški projekti za očuvanje i spas teritorije matice Srbije i mira u Evropi u 21.veku", "Inicijativa za osnivanje SRCIB-a (Srpskog centra za istraživanje budućnosti)", "Čemu Srbi na zemljinom šaru?",

 9. Projekti za Vojvodinu: “Energetski tokovi tla i primer ortobiološkog stanovanjau Vojvodini”, "Stanje urbanizma u AP Vojvodini", "Stanje komunalnih delatnosti u AP Vojvodini", Inventar zatrtih,srušenih, napuštenih, zaboravljenih i iščezlih naselja i gradova Vojvodine,Tajne "Rimskih" šančeva u Vojvodini, karta "Kulturna dobra Vojvodine", "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Kulturno-istorijska auto karta dvoraca Vojvodine", "Graditeljski konzorcijum Vojvodine", "Graditeljski info invest Vojvodine", projekat "IDOBRAVOJ" Info dobra Vojvodine, "Info karta Dobra Vojvodine i Novog Sada", veb sajt www.idobravoj.com,"Dobra Podunavlja od Novog Sada do Beograda", Strategija zaštite,obnove i održivog razvoja sakralne matrice AP Vojvodine, Info promo klub "Dobra Vojvodine",

 10. Projekti za Frušku goru: “Fruška gora kao treća Sveta gora”, Studija upozorenja “Protiv svih trasa brze pruge kroz Svetu Frušku goru i pored Sremskih Karlovaca”, Struktura izrade Ekološkog atlasa za opštinu Irig, “Fruška gora, sveti kamen Srbije, Balkana i Evrope”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com","Kulturno-istorijsko-geografska karta Sveta Fruška gora", Isceliteljsko-obrazovni centar "Zdravac – Sv. Kuzman i Damnjan",

 11. Projekti za Novi Sad: “Nepoznati urbanološki rodopis Novog Sada (Bistrice)”, “Pismo upozorenja protiv rušenja starog jezgra Novoga Sada gradonačelniku Mihajlu Svilaru i odbornicima Skupštine opštine Novi Sad”, “14 jahača eko-apokalipse Novog Sada”, “Lična karta izuzetno značajne zone grada Novog Sada”, spomenički kompleks “Tri sveca u Dunavskom parku” u Novome Sadu, Konceptualni inventar strateško-urbanističkih promašaja u Novom Sadu od jeseni 1993. do proleća 1997. godine, “NoviSad 2020. godine - Dunavsko-vrtni, srpsko-vaseljenski biopolis ili Koka-kola razgrad novog svetskog haosa?”, “Interna konsalting studija pokretanja, obnove i razvoja Brodogradilišta Novi Sad", “S.O.S. za staro jezgro Bistrice - NovogSada - Srpske Atine”, "Može li zemljotres ugroziti sigurnost Novoga Sada?", "ASKETOPOLIS – strategija samoograničavanja grada, na primeru Novoga Sada", Predlog mesta za lokaciju luks hotela u Novom Sadu, Predlog mogućih tema dodatnih projekata upućen Timu za staro gradsko jezgro, trgove i spomenike kulture u Novome Sadu, Predlog novih nadpartijskih projekata za staro gradsko jezgro, trgove i spomenike kulture Novog Sada - upućen gradonačelniku Maji Gojković, Predlog strateških projekata za kapitalne investicije u Novom Sadu - upućeno glavnom gradskom menadžeru Draganu Dunčiću, "Info karta Dobra Vojvodine i NovogSada",

 12. Projekti za Beograd: Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja pravoslavnog hrama Sv. Velikomučenika Dimitrija, sa pratećim objektima u bloku 32 u NovomBeogradu, "Beograd – metropolis, staro i novo čvorište evropske,evroazijske i globalne civilizacije",

 13. Projekti za Sremske Karlovce: Prednacrt  projekta zaštite,  obnove  i razvoja  Sremskih  Karlovaca, Studija upozorenja, “Protiv svih trasa brze pruge kroz Svetu Frušku goru i pored Sremskih Karlovaca”, "Kulturnoistorijska karta Sremskih Karlovaca", Ponuda izrade strateških projekata za buđenje, obnovu i održivi razvoj Sremskih Karlovaca predsedniku M.  Filipoviću,

 14.  Projekti za Zrenjanin: “Kako vaskrsnuti na Begeju Veliki Bečkerek”, Otvorena ponuda istraživačkih urbanističkih, arhitektonskih, ekoloških i urboekonomskih programa, planova i projekata od strateškog značaja za obnovu i razvoj Velikog Bečkereka – Zrenjanina u 21.veku upućena gradonačelniku Milanu Čežeku i zrenjaninskoj javnosti,

 15. Studije: Studija “Saučestvujemo li u proizvodnji pakla za našu decu?”, "Izazovi prostornog i urbanističkog planiranja u 21.veku", "Preporuke za samoobrazovanje mladih u 21.veku", Inicijativa za zaštitu i obnovu kuće Tarabića,

 16. Grafike: Ekumenski konaci kraj svetilišta Marija Snežna, Antiapokaliptička mandala, Poziv na mir u Jerusalimu, Sveta struna planete Zemlje, Protourbana materica Novog Sada, Karta Svetih gora i nebeskih soha Balkana, Apofatički-odrečni prikaz Olimpijapolisa, Spasimo svetinje Fruške gore od brzih pruga, Saučestvujemo li u proizvodnji pakla za našu decu? Slika uspona i pada gradograđenja, S.O.S. za staro jezgro Novog Sada, Krst građenja, Srbalbanopolis – grad pomirenja između Srba i Albanaca, Karta svetske mreže eko-mir gradova.

 17. Knjige: Projekti tolerancije - mondijalizam, ekumenizam  i pravoslavlje, Hadži Vojislava Devića, (trojezična na srpskom, engleskom i francuskom jeziku) u izdanju Slovenskog instituta iz Novog Sada 1996, Prikriveno  ime  i nepoznati  urbanološki  rodopis Novoga Sada, Vojislava D. Devića, u izdanju Slovenskog instituta iz Novoga Sada 1997, "Može li zemljotres ugroziti sigurnost NovogaSada?", Vojislava D. Devića u izdanju Slovenskog instituta iz Novog Sada 1998, "Etičko-ekološka poslanica kolegama arhitektima i urbanistima III milenijuma" petojezična uporedno na srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku; Vojislava Devića, knjiga je na Urbanističkom salonu u Nišu novembra meseca 1999, u kategoriji publikacija nagrađena trećom nagradom, "Grad pomirenja 21. veka – SRBALBANOPOLIS" autora Vojislava Devića, uporedna četvorojezična na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku" u izdanju Prometeja iz Novog Sada 2002, "Grad pomirenja 21. veka – SRBALBANOPOLIS" autora Vojislava Devića, uporedna četvorojezičnana srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku" u izdanju Prometeja iz Novog Sada 2002, "Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj" autora Vojislava Devića, uporedno na srpskom i engleskom jeziku u izdanju autora u Novom Sadu 2003,

 18. Karte: "Kulturna dobra Vojvodine" autora Vojislava Devića, na srpskom i engleskom jeziku 2002, "Kulturno istorijska karta Sremskih Karlovaca" autora Vojislava Devića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2003, "Kulturno-istorijska auto karta dvoraca Vojvodine" autora VojislavaDevića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2004, "Kulturno-istorijsko-geografska karta Sveta Fruška gora" autora Vojislava Devića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2005 – sve četiri karte u izdanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina i Merkura iz Beograda, "Info karta Dobra Vojvodine i Novog Sada" autora Vojislava Devića, dvojezična uporedna na srpskom i engleskom jeziku, kao autorsko izdanje 2005.
vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš