У складу са одредбама чланова 68. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије" бр. 88/2010) и чланом 11. Одлуке о оснивању (10.02.2011) Фондације „Матица мира“ Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Улица Милоша Бајића бр. 7, Управни одбор Фондације „Матица мира“ Нови Сад,  дана 23. фебруара 2012. године у Новом Саду, донео је

СТАТУТ
ФОНДАЦИЈЕ "МАТИЦА МИРА" НОВИ САД

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ


Члан 1.

Фондација "Матица мира" Нови Сад (у даљем тексту Фондација) основана је одлуком оснивача од 10.02.2011. године као самостална непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација ради остваривања друштвених општекорисних миротворних циљева и интереса.

Члан 2.

Фондација је правно лице са правима, обавезама и одговорностима које су утврђене Законом о задужбинама и фондацијама, ал и другим позитивно правним прописима.
Фондација својство правног лица стиче даном уписа у Регистар задужбина и фондација, сагласно Закону.

Члан 3.

Назив Фондације је Фондација "Матица мира" Нови Сад
Седиште Фондације је у Новом Саду, улица Милоша Бајића 7.           

 

Члан 4.

Фондација има печат округлог облика одговарајућег пречника, на којем је угравиран текст који се исписује на:
- српском језику ћириличним писмом: ФОНДАЦИЈА "МАТИЦА МИРА" НОВИ САД (у горњем полукругу) и латиничним писмом: FONDACIJA "MATICA MIRA" NOVI SAD (у доњем полукругу), а у средини печата је поставље лого Фондације са три голуба мира око централног круга (један голуб лети ка средњем кругу а два голуба са маслиновим гранчицама у кљуну лете од централног круга на супротне стране).

Члан 5.

Рад Фондације је јаван.
Фондација ће путем штампе и електронских медија обавештавати јавност о својим активностима.

 

II. ОСНИВАЧ


Члан 6.

Оснивач Фондације је директор СТРАТЕГ ПРОЈЕКТA ДОО из Новог Сада и председник Управног одбора Фондације, Војислав Девић, Нови Сад, Милоша Бајића 7, ЈМБГ:1809952800083, бр. лк. 575104.

III. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 7.

Ради остваривања друштвено корисних циљева и интереса из члана 1. овог Статута, Фондација ће радити на реализацији следећих активности:

 • Рад на ширењу миротворне писмености грађана и развоју миротворне културе и буђења свести и савести појединаца, институција, организација и народа о заједничкој судбини човечанства и планете Земље.
 • Ширење свести о значају културе мира и сарадње различитих у вери, нацији и култури.
 • Унапређење мултикултуралног, интеркултуралног и транскултуралног дијалога; развој мултиверске, интеррелигиозне и трансрелигиозне толеранције.
 • Подстицање, креирање, лобирање и реализација пројеката који подржавају антикатастрофичне и антиапокалиптичке сценарије будућности.
 • Подршка мирољубиве коегзистенције и добротољубног суживота у богатству различитости.
 • Развој индивидуалне и универзалне одговорности за мир у свету.
 • Подстицање развoја духовне миротворне еколошке свести.
 • Презентација миротворних вредности АП Војводине и Републике Србије народима и државама у Европи и у свету.
 • Презентација и промоција миротворних пројеката које подржава оснивач Фондације.
 • Афирмација билатералних, трилатералних и мултилатералних сарадњи са фондацијама и институцијама које имају сличне циљеве.
 • Афирмација историјске улоге и значаја миротворства у изградњи нове цивилизације добротољубља, мирољубља и толеранције различитости.
 • Иницирање и реализација локалних, регионалних, интернационалних и глобалних миротворних пројеката.
 • Заштита миротворне баштине и организација студијских путовања и ходочашћа.
 • Обука миротворних мисионара и преговатрача на тему: Како остварити амбијент за преговоре и како организовати и спроводити преговоре међу сукобљенима.
 • Расписивање конкурса и додела награда за најбољи предложени и реализовани миротворни пројекат.
 • Одржавање радионица на тему "Комуникација и сарадња без насиља".
 • Окупљање и ширење чланства, приложника, добротвора и задужбинара Фондације.
 • Додела диплома, грамата и хрисовуља приложницима, добротворима и задужбинарима.
 • Друге активности које доприносе остваривању општекорисних миротворних циљева у складу са циљевима Фондације.

 

Члан 8.

Циљеви Фондације оствариваће се и кроз следеће активности:

 • Подстицањем миротворних истраживања.

 

Организовањем и прикупљањем финансијских и материјалних средстава учешћем на конкурсима и њиховом дистрибуирањем лобистима и реализаторима пројеката који подржавају циљеве Фондације.

 • Органозовањем и прикупљање донација и других помоћи за рад Фондације.
 • Расписивањем и спровођењем конкурса за награде и стипендије у области миротворства.
 • Сарадњо са фондацијама, институцијама, организацијама и удружењима у земљи и иностранству ради промоције и остваривања миротворних пројеката.
 • Сарадњом са научним, верским, академским, политичким, монархистичким, привредним, невладиним и владиним сектором ради остваривања својих циљева.
 • Информисањем медијао ставовима Фондације у вези са могућностима решавања кризних конфликтних подручја у свету.
 • Организовањем и одржавањем предавања, конференција, конференција, трибина, округлих столова, семинара, изложби, промоција и стручних презентација на тему миротворства и потенцијала дипломатских решавања сукоба.
 • Организовањем креативних миротворних радионица за ђаке, омладину и грађанство.
 • Подстицањем штампања публикација о миротворним пројектима.
 • Подстицањем снимања филмова о значају миротворства и миротворних пројеката.
 • Организовањем и оснивањем миротворних клубова .
 • Организовањем редова витешких миротвораца.
 • Стварањем информативне мреже о конфликтним подручјима у свету.
 • Стварањем информативне мреже миротворних фондација, институција и организација.
 • Органозовањем веб портала за медијско праћење миротворних активности Фондације.
 • Подстицањем пројеката и кампања који доприносе остваривању циљева Фондације.

 

Годишњим планом Фондације утврђује се обим и начин остваривања циљева Фондације, мере које треба предузети за обезбеђивање, увећање и рационално коришћење средстава Фондације, начин обезбеђивања средстава (чланови, приложници, добротвори, задужбинари, спонзори, самостално или у сарадњи са другим субјектима), задаци које ће остваритиу сарадњи са другим субјектима и другим питањима од значаја за остваривање циљева Фондације у години за коју се доноси годишњи план Фондације.

Члан 9.

Годишњи план Фондације доноси Управни одбор Фондације. Утврђени годишњи план Фондације може се мењати и допуњавати ради унапређивања рада и остваривања циљева Фондације. Остваривање годишњег плана и и циљева Фондације оцењује оснивач Фондације два пута годишње на основу извештаја и предузима мере за њихово остваривање.

 

 

IV. ОБЛАСТИ У КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 10.

Области у којима се остварују циљеви Фондације су: култура, образовање, просвета, наука, уметност, информисање, дипломатија; међународна, међунационална, међукултурна, и међуверска сарадња; миротворни менаџент и маркетинг; истраживања, друштвене, верске, правне, туристичке и привредне делатности; духовна екологија, хуманитарни рад, медији, издаваштво, аудио, видео и филмска продукција.

 

V. СРЕДСТВА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 11.

Средства Фондације чине:
-  оснивачка средства,
-  средства од чланарине
-  средства од приложника
-  средства од добротвора и задужбинара
-  средства од добровољних прилога
-  средства донатора, поклони, легати, камате на орочена средства,
-  приходи по основу ауторских права и патената и др.
-  остала средства у складу са позитивним прописима

Оснивачка средства у висини од 15.000,00 динара (петнаестхиљада динара) обезбеђује оснивач Фондације. Средства Фондације воде се на посебном рачуну.

Члан 12.

Средства Фондације су у приватној својини.
Фондација је дужна да са средствима поступа са пажњом доброг домаћина. Средства Фондације могу користитит правна и физичка лица која се баве остваривањем циљева Фондације и која испуњавају одређене услове из годишњег плана рада Фондације у складу са одредбама Статута Фондације.

Члан 13.

Фондација стиче и прибавља средства у складу са законом и овим правилима. Фондација може, ради остваривања својих циљева, примати од добротвора поклоне, легате, ауторска права, као и средства од добровољних акција. Поклони, легати, добровољни прилози који се наменски поклањају или уступају Фондацији користе се у складу са жељом дародавца. Председник Управног одбора Фондације дужан је да упозори дародавца у које намене је Фондација основана, као и на то да се средства Фондације могу користити искључиво за остваривање циљева из из члана 7, Статута Фондације, о чему дародавац даје писмену изјаву.

Члан 14.

Домаћа и страна правна и физичка лица која желе да допринесу остваривању циљева Фондације могу постати приложници или донатори Фондације, под истим условима.
Добротвори Фондације су дародавци који имају статус почасних чланова Фондације.

 

Добротвори Фондације су правна и физичка лица која дају своје прилоге.
Задужбинари су дародавци који такође имају статус почасних чланова Фондације. Задужбинари су правна и физичка лица која преносе покретну и или непокретну имовину, односно сва права на Фондацију.

Улагање средстава врши се уплатом новчаних средстава на жиро - рачун Фондације, односно преносом покретне или непокретне имовине, односно права на Фондацију. Средства се пласирају под најповољниjим условима ради остваривања циљева из члана 7. Статута Фондације.

Члан 15.

На средствa дата Фондацији не плаћају се порези и доприноси установљени републичким прописима.

 

VI. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДАЦИЈЕ

Члан 16.

Средства Фондације користе се у сврхе које су одређене Статутом Фондације, и то :
-  за остваривање циљева из члана 7. овог Статута,
-  за трошкове управљања и рада Фондације,
- за друге намене, у складу са Законом и овим Статутом, које утврди Управни одбор Фондације посебном одлуком.

Члан 17.

Коришћење средстава врши се на основу програма рада и финансијског плана, које доноси Упправни одбор за текућу календарску годину, у складу са са чланом 7. овог Статута.
Програм рада и финансијски план Фондације могу се мењати у току године по истом поступку по којем су донети. Средства Фондације могу користити правна и физичка лица која се баве остваривањем циљева Фондације и која испуњавају одређене критеријуме прописане годишњим планом рада Фонда или неким другим актом који донесе Управни одбор.

Члан 18.

О начину коришћења средстава одлучује Управни одбор.

 

VII. УПРАВЉАЊЕ ФОНДАЦИЈОМ

1. Управни одбор

Члан 19.

Управни одбор Фондације је највиши орган Фондације, који има три члана од којих је један председник а друга два су чланови Управног одбора, које именује оснивач.

 

Мандат председника и чланова управног одбора Фондације временски није ограничен. У случају подсутности председника Управног одбора мења га заменик, један од чланова Управног одбора.
Чланство у Управном одбору престаје опозивом од стране оснивача, оставком, губитком пословне способности или у случају смрти.

 

Члан 20.

Седнице Управног одбора Фондације сазива и њима председава председник Управног одбора, који потписује и одлуке које се донесу на њему.

Члан 21.

Управни одбор може пуноправно одлучивати ако је присутно више од половине чланова. Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова. Одлучивање је јавно, подизањем руку. На седници Управног одбора води се записник који потписују председник и записничар. Записник садржи место и датум одржавање седнице, имена присутних чланова, дневни ред, кратак ток седнице, дате предлоге и резултате гласања о њима, усвојене одлуке. Записник са претходне седнице усваја се на првој наредној седници пре преласка на рад по дневном реду.

Члан 22.

Управни одбор Фондације:
-  доноси Статут Фондације, његове измене и допуне,
-  доноси план рада и финансијски план Фондације,
-  води рачуна о финансијском пословању Фондације, наменског коришћења средстава и усаглашености пословања Фондације са позитивним прописима и финансијским планом,
-  разматра и усваја годишњи извештај о раду и финансијском пословању Фондације,
-  у оправданим случајевима оснива радна тела за обављање послова Фондације,
- одлучује о сарадњи са домаћим и страним организацијама ради спровођења одређених програма,
-  одлучује и о свим другим питањима која се уређују овим Статутом.

2. Председник Управног одбора

Члан 23.

Председник Управног одбора представља и заступа Фондацију и одговоран је за законитост њеног рада.

Члан 24.

Председник Управног одбора:

-  доноси опште акте нижег ранга од Статута Фондације,
- води све послове и активности Фондације између седница Управног одбора Фондације,
-  спроводи одлуке Управног одбора Фондације,

 

-  утврђује предлог измена и допуна Статута и других правних прописа,
-  утврђује предлог плана рада и финансијског плана, као и извештај о финансијском пословању Фондације,
-  припрема извештај о раду Фондације за Управни одбор Фондације,
-  предлаже сазивање седнице Управног одбора Фондације,
-  располаже са финансијским средствима Фондације,
одржава пословне везе са надлежним органима и цивилним организацијама у области циљева и задатака Фондације,
-  стара се о извршењу годишњег програма рада Фондације,
- одржава везе са приложницима, донаторима, добротворима, задужбинарима и легаторима,
-  стара се за остваривање законитости у раду Фондације,
-  доноси упутства и правила за организацију рада и спровођење појединих задатака,
- обавља и друге послове из свог делокруга рада и рада везаног за унапређење Фондације, у складу са Законом и Статутом Фондације.

 

3. Надзорни одбор

Члан 25.

Ради контроле наменског коришћења средстава оснивач Фондације именује председника и два члана Надзорног одбора Фондације.
Надзрони одбор врши контролу наменског и рационалног коришћења средстава Фондације најмање једном годишње и својим налазима подноси извештај оснивачу и Управном одбору предлажући им предузимање одговарајучих мера.
Надзорни одбор ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 26.

Надзорни одбор има право да захтева од Управног одбора и стручне службе да му поднесу на увид документа и податке којима Фондација располаже. Надзорни одбор има право да тражи на увид документацију и податке од корисника средстава Фондације ради утврђивања чињеничног стања.

 

4. Саветодавно колегијално тело

Члан 27.

Саветодавно колегијално тело је скуп јавних интелектуалних личности које се консултује у вези са званичним саопштењима Фондације према јавности и медијима.
У састав Саветодавног колегијалног тела поред сталних чланова кооптирају се све оне стручне личности које најбоље познају тему и конфликт за које Фондација износи сопствено миротворачко саопштење.
Чланови Саветодавног колегијалног тела препоручују Управном одбору потенцијалне сараднике и извршиоце акција и пројеката у складу са циљевима Фондације.
Чланови Саветодавног колегијалног тела могу имати удела у жирирању за награде за избор најбољих миротворних пројеката.

 


VIII.  ПОСТУПАК ИЗМЕНЕ СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА

Члан 28.

Измене Статута врши оснивач. 

Члан 29.

Друге опште акте Фондације доноси и њихове измене врши Управни одбор, уз писмену сагласност оснивача Фондације.
Иницијативу за доношење и измене општих аката Фондације, осим Статута, могу дати оснивач и било који члан Управног одбора.

 

IX. НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА О СТАТУСНИМ ПРОМЕНАМА, ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ И ПРЕСТАНКУ РАДА

Члан 30.

О статусним променама, промени правне форме и престанку рада Фонда одлуку доноси оснивач.

Члан 31.

Фонд престаје са радом ако не остварује циљеве ради којих је основан или не остварује средства која служе за његово функционисање.

Члан 32.

У случају престанка рада Фонда, одлуку о расподели имовине доноси оснивач. 
Преостала имовина Фонда може се доделити само другом фонду, фондацији или задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља или удружењу, основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева.
Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више субјеката из претходног става овог члана.

Члан 33.

У случају да оснивач не донесе одлуку о расподели преостале имовине Фонда најкасније у року од 30 дана од доношења одлуке о престанку рада Фонда, одлуку о расподели имовине доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште Фонда.

 

 • ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Стручне и административне послове Фондације врше органи Фондације, а по потреби реализације планираних активности могу се ангажовати стручне службе или лица која ангажује Управни одбор. Накнаде за вршење  стручних и административних послова за Фондацију одређује Управни одбор.

 

Члан 31.

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона о задужбинама и фондацијама.

Члан 32.

Даном почетка примене овог статута престаје да важи Статут Фондације“Матица мира“ Нови Сад од 10.02.2011. године.

 

Члан 33.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Фондације, а примењује се даном уписа Фондације у Регистар усклађивања који води Агенција за привредне регистре.

 

 

Оснивач  и председник Управног одбора Фондације

Војислав Девић
директор Стратег пројекта

 

Нови Сад, 23.02.2012. године

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2011. ГОДИНУ
ФОНДАЦИЈЕ "МАТИЦА МИРА" НОВИ САД

Фондација „Матица мира“ Нови Сад је млада фондација основана у пролеће 2011. године као самостална непрофитна, невладина и од политичких партија независна организација са циљем остваривања оипштекориснних миротворних циљева, ширење свести о значају културе мира и сарадњи различитих у вери, нацији и култури, унапређење  мултикултурног, интеркултуралног и транскултуралног дијалога, као и развој мултирелигиозне, интеррелигиозне и трансрелигиозне толеранције.

Током 2011. године Фондација је радила на сопственом позиционирању пре свега на нивоу Новога Сада, покрајине и државе. Миротворни пројекти "СРБАЛБАНОПОЛИС - АЛБАНСРБОПОЛИС, град помирења Срба и Албанаца у XXИ веку", "ХРАМ СВЕХРИШЋАНСКОГ СУСРЕТАЊА И ПОМИРЕЊА", "СРБ-БОШ-ХРТ ПАЛАТА ПОМИРЕЊА православних Срба, исламских Бошњака и римокатоличких Хрвата у Сарајеву" и "ЦЕНПАНТРАНС, центар за панхармонично преображење човека и света" су нуђени кулурним центрима, галеријама, невладиним и владиним организацијма као иницијатива за одржавање трибина, округлих столова, изложби и дијалога на тему миротворства и помирења завађених у вери, нацији и култури. Међутим, одзив на ове иницијативе је био занемарљив.

Успостављен је контакт са госп. Павлом Бубањом, председником Асоцијације за културу мира и толеранцију из Крушевца. Отпочели су преговори о међусобном гостовањима крушевачке асоцијације за мир у Новом Саду и новосадске фондације за мир у Крушевцу, која, на жалост, нису реализована у току 2011. a планирано је да се то остварe током 2012. године.

Представник Фондације "Матицa мира" је на цивилном скупу Отворени дани, Европа у моме региону одржаном крајем октобра 2011. у Скупштини Војводине у Новом Саду представио циљеве Фондације и предложио унапређење Дунавске стратегије тако да средње Подунавље постане комуникатор, медијатор и интегратор балтичке и медитеранске и атлантске и црноморске Европе, тј. да се реализује један ДУНАВСКИ МИРОТВОРИЈУМ, свеевропски центар за креативни мир. Скупу је  прeдстављен и председник Danube Strategy Civil Society Forum, господин  Stefan August Lutgenau и са њиме је успостављен контакт. Договорено је да му се пошаље иницијатива за реализацију ДУНАВСКОГ МИРОТВОРИЈУМА чим она буде заокружена у задовољвајућу форму предлога.

Фондација „Матица мира“ Нови Сад је у суорганизацији са ДаНС-ом, Друштвом архитеката Новог Сада, Заводом за културу Војводине, Радио Телевизијом Војводине, Балканкулт фондацијом из Београда и Стратег пројектом организовала током децембра 2011. припрему за мултимедијалну изложбу ЦЕНПАНТРАНС – ЦЕНТАР ЗА ПАНХАРМОНИЧНО ПРЕОБРАЖЕЊЕ ЧОВЕКА И СВЕТА која се одржала од 19. јануара до 3. фебруара 2012. у свечаном холу зграде Владе АП Војводине а уз суфинансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање. На узложби  су приказани промо филм "ЦЕНПАНТРАНС" са Светске изложбе ЕКСПО 2010 у Шангају и део филма "Чему архитектура?" који је снимила Радио телевизија Војводине,  плакати на девет језика и деветојезични каталог. Приказ изложбе објављен је под насловом "Визија центра удруженог човечанства у листу "Дневник"  20. јануара 2012.
Фондација није имала никаквих прихода током 2011. године.

управитељ Фондације "Матица мира" Нови Сад

Војислав Девић, академик МСА, директор Стратег пројекта
Милоша Бајића 7, 21000 Нови Сад, 021.525.303,   064.2213.256
www.idobravoj.com
Нови Сад, фебруар 2012.

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2011. GODINU
FONDACIJE "MATICA MIRA" NOVI SAD

Fondacija „Matica mira“ Novi Sad je mlada fondacija osnovana u proleće 2011. godine kao samostalna neprofitna, nevladina i od političkih partija nezavisna organizacija sa ciljem ostvarivanja oipštekorisnnih mirotvornih ciljeva, širenje svesti o značaju kulture mira i saradnji različitih u veri, naciji i kulturi, unapređenje  multikulturnog, interkulturalnog i transkulturalnog dijaloga, kao i razvoj multireligiozne, interreligiozne i transreligiozne tolerancije.

Tokom 2011. godine Fondacija je radila na sopstvenom pozicioniranju pre svega na nivou Novoga Sada, pokrajine i države. Mirotvorni projekti "SRBALBANOPOLIS - ALBANSRBOPOLIS, grad pomirenja Srba i Albanaca u XXI veku", "HRAM SVEHRIŠĆANSKOG SUSRETANJA I POMIRENJA", "SRB-BOŠ-HRT PALATA POMIRENJA pravoslavnih Srba, islamskih Bošnjaka i rimokatoličkih Hrvata u Sarajevu" i "CENPANTRANS, centar za panharmonično preobraženje čoveka i sveta" su nuđeni kulurnim centrima, galerijama, nevladinim i vladinim organizacijma kao inicijativa za održavanje tribina, okruglih stolova, izložbi i dijaloga na temu mirotvorstva i pomirenja zavađenih u veri, naciji i kulturi. Međutim, odziv na ove inicijative je bio zanemarljiv.

Uspostavljen je kontakt sa gosp. Pavlom Bubanjom, predsednikom Asocijacije za kulturu mira i toleranciju iz Kruševca. Otpočeli su pregovori o međusobnom gostovanjima kruševačke asocijacije za mir u Novom Sadu i novosadske fondacije za mir u Kruševcu, koja, na žalost, nisu realizovana u toku 2011. a planirano je da se to ostvare tokom 2012. godine.

Predstavnik Fondacije "Matica mira" je na civilnom skupu Otvoreni dani, Evropa u mome regionu održanom krajem oktobra 2011. u Skupštini Vojvodine u Novom Sadu predstavio ciljeve Fondacije i predložio unapređenje Dunavske strategije tako da srednje Podunavlje postane komunikator, medijator i integrator baltičke i mediteranske i atlantske i crnomorske Evrope, tj. da se realizuje jedan DUNAVSKI MIROTVORIJUM, sveevropski centar za kreativni mir. Skupu je  predstavljen i predsednik Danube Strategy Civil Society Forum, gospodin  Stefan August Lutgenau i sa njime je uspostavljen kontakt. Dogovoreno je da mu se pošalje inicijativa za realizaciju DUNAVSKOG MIROTVORIJUMA čim ona bude zaokružena u zadovoljvajuću formu predloga.

Fondacija „Matica mira“ Novi Sad je u suorganizaciji sa DaNS-om, Društvom arhitekata Novog Sada, Zavodom za kulturu Vojvodine, Radio Televizijom Vojvodine, Balkankult fondacijom iz Beograda i Strateg projektom organizovala tokom decembra 2011. pripremu za multimedijalnu izložbu CENPANTRANS – CENTAR ZA PANHARMONIČNO PREOBRAŽENJE ČOVEKA I SVETA koja se održala od 19. januara do 3. februara 2012. u svečanom holu zgrade Vlade AP Vojvodine a uz sufinansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. Na uzložbi  su prikazani promo film "CENPANTRANS" sa Svetske izložbe EKSPO 2010 u Šangaju i deo filma "Čemu arhitektura?" koji je snimila Radio televizija Vojvodine,  plakati na devet jezika i devetojezični katalog. Prikaz izložbe objavljen je pod naslovom "Vizija centra udruženog čovečanstva u listu "Dnevnik"  20. januara 2012.
Fondacija nije imala nikakvih prihoda tokom 2011. godine.

 

upravitelj Fondacije "Matica mira" Novi Sad

Vojislav Dević, akademik MSA, direktor Strateg projekta
Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad, 021.525.303,   064.2213.256
www.idobravoj.com

 

Novi Sad, februar 2012.

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš