novosti |  karta vojvodine |  karte gradova  |  sakralni objekti |  OPŠTINE |  prodaja |  kontakt 

*SERB-BOS-CRO SACRED COMPLEX AND THE PALACE OF RECONCILIATION AND FRIENDSHIP OF ORTHODOX SERBS, ISLAMIC BOSNIANS AND ROMAN-CATHOLIC CROATS IN THE DISTRICT OF BRČKO AND/OR SARAJEVO*

*СРБ-БОШ-ХРТ САКРАЛНИ КОМПЛЕКС И ПАЛАТА ПОМИРЕЊА И ДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНИХ СРБА, ИСЛАМСКИХ БОШЊАКА И РИМОКАТОЛИЧКИХ ХРВАТА*

*SRB-BOŠ-HRT SAKRALNI KOMPLEKS I PALATA POMIRENJA I DRUŽENJA PRAVOSLAVNIH SRBA, ISLAMSKIH BOŠNJAKA I RIMOKATOLIČKIH HRVATA*

*HRAM SVEHRIŠĆANSKOG POMIRENJA*

 

*ATELJE DEVIĆ*

 

*SRBALBANOPOLIS – GRAD SUŽIVOTA, TOLERANCIJE I POMIRENJA
IZMEĐU SRBA I ALBANACA U 21.VEKU*

*SRBALBANOPOLIS - DOKUMENTACIJA*

 


ATELJE  DEVIĆ

Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad

 021.525.303 ~  064.2213.256

atelje_devic@yahoo.com
atelje.devic@sbb.co.yu

www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com

*ATELJE  DEVIĆ nekadašnji Konsalting Bioprojekt osnovan je u Novom Sadu 1989. godine.

*Osnivač je akademik MSA, Vojislav Dević, prof. urbanizma, dipl. inž. arhitekture, član: Evropskog instituta za istraživanje drevnih Slovena u Londonu, Međunarodne Slovenske Akademije nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi (MSA), Udruženja urbanista Srbije, Društva arhitekata Novog Sada, Slovenskog instituta u Novom Sadu, Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine.

* ATELJE  DEVIĆ je umetničko-arhitektonsko-urbanističko-mirovni-promotivni atelje koji okuplja samostalne transdisciplinarne istraživače koji rade na ucelinjavanju mišljenja, govora i delanja na lokalnom i globalnom nivou.

* ATELJE  DEVIĆsarađuje i sa svim institucijama koje imaju slične i komplementarne ciljeve i programe.

*CILJEVI I PROJEKTI ATELJEA  DEVIĆ su unapređenje kvaliteta životne sredine kroz:

 1. Pacifističke projekte tolerancije: "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja –www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621), Ekumenski konaci kraj svetilišta Marija Snežna na Tekijama, Fruška gora – treća Sveta gora Evromediterana, Sakralni kompleks pomirenja judaizma, hrišćanstva i islama (u Sarajevu i Jerusalimu), Olimpijapolis – ravnotežni grad slobodnog i nenasilnog mira i drugi...

 2. Geopolitičke projekte: Čovečanstvo na raskršću između trećeg milenijuma i Trećeg svetskog rata, Algoritmi sudbine Carigrada-Konstantinopolja-Istanbula u svetlu Kremanskih veda, Balkan između Balkantide i Balkanije, "Srbijai Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji", Karta svetske mreže eko-mir gradova,

 3. Ekološke urbanističke projekte: Biopolis– embrion nove geokosmičke civilizacije, idejni urbanistički projekat panonskog sela-muzeja, Gradovi, alatke za razvoj ili uništenje civilizacije i klime, Strategije preživljavanja gradova u 21. veku, Mudrapolis – zavetni grad pečatasa tolerišućim barijerama, Asketopolis – strategija samoograničavanja gradana primeru Novog Sada, Biourbanistički konsalting – izbor zdravih mesta za zdravu gradnju, Ekološko-zdravstveni kvalitet poslovnog (stambenog) objektau direktnoj je korelaciji sa ekološko-zdravstvenim kvalitetom parcele i njenog kontaktnog okruženja,

 4. Ekološke arhitektonske projekte – zdravo stanovanje: “Energetski tokovi tla i primer ortobiološkog stanovanja u Vojvodini”, “Etičko - ekološka poslanica kolegama arhitektima i urbanistima III milenijuma”, Idealni konceptualni urbanistički projekat dečijeg sela u Šapcu “BOGDAJ 2”, Izbor zdravog mesta za zdravu gradnju, Bioekspertizaradi utvrđivanja ekološko-zdravstvenih kvaliteta postojećih poslovnih i stambenih objekata i prostora, Bioarhitektonska analiza i saveti – radi unapređenja ekološko zdravstvenog kvaliteta postojećih poslovnih i stambenih objekata, Biograđevinska analiza i savetiradi »ozdravljivanja« postojećih objekata i prostora, Bioarhitektonski konsalting – idejne skice, rešenja i projekti; Ekološki saveti i uputstva glavnom projektantu radi određivanja optimalne strukture objekta, rasporeda namena, orijentacija i volumetrije, Biograđevinski konsalting – radi pravilne ekološke realizacije kako glavnog projekta tako i samog poslovnog objekta; ekološki saveti pri izvođenju konstrukcije, ispuna, izolacija i instalacija u poslovnom (stambenom) prostoru, Biodizajnerski konsalting – radi optimalnog ekološkog uređenja i opremanja unutrašnjih prostora poslovnog (stambenog) objekta, Idejni ekoprojekti za Vašu zdravu kuću na zdravom mestu od zdravih materijala.

 5. Projekti za svet: “Biopolis  ili embrion  nove  geokosmičke  civilizacije”, “Čovečanstvo na raskršću između trećeg milenijuma i Trećeg svetskog rata”, “Gradovi, alatke za razvoj ili uništenjecivilizacije i klime”, “Strategije preživljavanja gradova u trećem milenijumu”, “Projekat OLIMPIAPOLISA, ravnotežnog grada slobodnog i nenasilnog mira”, “Projekti tolerancije - mondijalizam, ekumenizam i  pravoslavlje”, “MUDRAPOLIS  - zavetni grad pečata sa tolerišućim barijerama”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Srbija i Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji",Karta svetske mreže eko-mir gradova,

 6. Projekti za Evropu: “Balkanska poslanica Evropi”, “S.O.S. za Evropu”, “Algoritmi sudbineCarigrada u svetlu Kremanskih veda”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja",- "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621),

 7. Projekti za Balkano-Panoniju: “Idejno urbanistički projekat panonskog sela - muzeja”, “Balkan između Balkantide i Balkanije”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com",

 8. Projekti za Srbiju: “Svi  Sveti prostori svetosavskog pravoslavlja”, Primedbe i predlozi na Prostorni plan Republike Srbije, “Projekti tolerancije - mondijalizam,ekumenizam  i  pravoslavlje”, “Mogu li urbanistička misao i praksa predodrediti sudbinu gradova Srbije u 21. veku?”, "Moralna obnova, prvi preduslov ekološkog opstanka gradova i naselja Srbije", "Etičko-ekološki-mirovno gradostroiteljstvo, primereni put ka državotvornoj održivoj neutralnosti Srbije u 21. veku", "Srbalbanopolis – grad suživota, tolerancije i pomirenja Srba i Albanaca u 21. veku"* (*Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005, pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621), "Ka mirotvoriteljskom identitetu Srbije u 21.veku", "Analiza primene principa Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju na primeru Srbije", "Mirovna doktrina Srbije u III milenijumu", "Odnos prema teritorijama Srbije i srpskih zemalja", "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com","Srbija i Indija, kolevke i nosioci ideje nenasilnog komonvelta u Evroaziji", "Strateški projekti za očuvanje i spas teritorije matice Srbije i mira u Evropi u 21.veku", "Inicijativa za osnivanje SRCIB-a (Srpskog centra za istraživanje budućnosti)", "Čemu Srbi na zemljinom šaru?",

 9. Projekti za Vojvodinu: “Energetski tokovi tla i primer ortobiološkog stanovanjau Vojvodini”, "Stanje urbanizma u AP Vojvodini", "Stanje komunalnih delatnosti u AP Vojvodini", Inventar zatrtih,srušenih, napuštenih, zaboravljenih i iščezlih naselja i gradova Vojvodine,Tajne "Rimskih" šančeva u Vojvodini, karta "Kulturna dobra Vojvodine", "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com", "Kulturno-istorijska auto karta dvoraca Vojvodine", "Graditeljski konzorcijum Vojvodine", "Graditeljski info invest Vojvodine", projekat "IDOBRAVOJ" Info dobra Vojvodine, "Info karta Dobra Vojvodine i Novog Sada", veb sajt www.idobravoj.com,"Dobra Podunavlja od Novog Sada do Beograda", Strategija zaštite,obnove i održivog razvoja sakralne matrice AP Vojvodine, Info promo klub "Dobra Vojvodine",

 10. Projekti za Frušku goru: “Fruška gora kao treća Sveta gora”, Studija upozorenja “Protiv svih trasa brze pruge kroz Svetu Frušku goru i pored Sremskih Karlovaca”, Struktura izrade Ekološkog atlasa za opštinu Irig, “Fruška gora, sveti kamen Srbije, Balkana i Evrope”, "Hram svehrišćanskog susretanja i pomirenja - www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com","Kulturno-istorijsko-geografska karta Sveta Fruška gora", Isceliteljsko-obrazovni centar "Zdravac – Sv. Kuzman i Damnjan",

 11. Projekti za Novi Sad: “Nepoznati urbanološki rodopis Novog Sada (Bistrice)”, “Pismo upozorenja protiv rušenja starog jezgra Novoga Sada gradonačelniku Mihajlu Svilaru i odbornicima Skupštine opštine Novi Sad”, “14 jahača eko-apokalipse Novog Sada”, “Lična karta izuzetno značajne zone grada Novog Sada”, spomenički kompleks “Tri sveca u Dunavskom parku” u Novome Sadu, Konceptualni inventar strateško-urbanističkih promašaja u Novom Sadu od jeseni 1993. do proleća 1997. godine, “NoviSad 2020. godine - Dunavsko-vrtni, srpsko-vaseljenski biopolis ili Koka-kola razgrad novog svetskog haosa?”, “Interna konsalting studija pokretanja, obnove i razvoja Brodogradilišta Novi Sad", “S.O.S. za staro jezgro Bistrice - NovogSada - Srpske Atine”, "Može li zemljotres ugroziti sigurnost Novoga Sada?", "ASKETOPOLIS – strategija samoograničavanja grada, na primeru Novoga Sada", Predlog mesta za lokaciju luks hotela u Novom Sadu, Predlog mogućih tema dodatnih projekata upućen Timu za staro gradsko jezgro, trgove i spomenike kulture u Novome Sadu, Predlog novih nadpartijskih projekata za staro gradsko jezgro, trgove i spomenike kulture Novog Sada - upućen gradonačelniku Maji Gojković, Predlog strateških projekata za kapitalne investicije u Novom Sadu - upućeno glavnom gradskom menadžeru Draganu Dunčiću, "Info karta Dobra Vojvodine i NovogSada",

 12. Projekti za Beograd: Izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja pravoslavnog hrama Sv. Velikomučenika Dimitrija, sa pratećim objektima u bloku 32 u NovomBeogradu, "Beograd – metropolis, staro i novo čvorište evropske,evroazijske i globalne civilizacije",

 13. Projekti za Sremske Karlovce: Prednacrt  projekta zaštite,  obnove  i razvoja  Sremskih  Karlovaca, Studija upozorenja, “Protiv svih trasa brze pruge kroz Svetu Frušku goru i pored Sremskih Karlovaca”, "Kulturnoistorijska karta Sremskih Karlovaca", Ponuda izrade strateških projekata za buđenje, obnovu i održivi razvoj Sremskih Karlovaca predsedniku M.  Filipoviću,

 14.  Projekti za Zrenjanin: “Kako vaskrsnuti na Begeju Veliki Bečkerek”, Otvorena ponuda istraživačkih urbanističkih, arhitektonskih, ekoloških i urboekonomskih programa, planova i projekata od strateškog značaja za obnovu i razvoj Velikog Bečkereka – Zrenjanina u 21.veku upućena gradonačelniku Milanu Čežeku i zrenjaninskoj javnosti,

 15. Studije: Studija “Saučestvujemo li u proizvodnji pakla za našu decu?”, "Izazovi prostornog i urbanističkog planiranja u 21.veku", "Preporuke za samoobrazovanje mladih u 21.veku", Inicijativa za zaštitu i obnovu kuće Tarabića,

 16. Grafike: Ekumenski konaci kraj svetilišta Marija Snežna, Antiapokaliptička mandala, Poziv na mir u Jerusalimu, Sveta struna planete Zemlje, Protourbana materica Novog Sada, Karta Svetih gora i nebeskih soha Balkana, Apofatički-odrečni prikaz Olimpijapolisa, Spasimo svetinje Fruške gore od brzih pruga, Saučestvujemo li u proizvodnji pakla za našu decu? Slika uspona i pada gradograđenja, S.O.S. za staro jezgro Novog Sada, Krst građenja, Srbalbanopolis – grad pomirenja između Srba i Albanaca, Karta svetske mreže eko-mir gradova.

 17. Knjige: Projekti tolerancije - mondijalizam, ekumenizam  i pravoslavlje, Hadži Vojislava Devića, (trojezična na srpskom, engleskom i francuskom jeziku) u izdanju Slovenskog instituta iz Novog Sada 1996, Prikriveno  ime  i nepoznati  urbanološki  rodopis Novoga Sada, Vojislava D. Devića, u izdanju Slovenskog instituta iz Novoga Sada 1997, "Može li zemljotres ugroziti sigurnost NovogaSada?", Vojislava D. Devića u izdanju Slovenskog instituta iz Novog Sada 1998, "Etičko-ekološka poslanica kolegama arhitektima i urbanistima III milenijuma" petojezična uporedno na srpskom, engleskom, francuskom, nemačkom i ruskom jeziku; Vojislava Devića, knjiga je na Urbanističkom salonu u Nišu novembra meseca 1999, u kategoriji publikacija nagrađena trećom nagradom, "Grad pomirenja 21. veka – SRBALBANOPOLIS" autora Vojislava Devića, uporedna četvorojezična na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku" u izdanju Prometeja iz Novog Sada 2002, "Grad pomirenja 21. veka – SRBALBANOPOLIS" autora Vojislava Devića, uporedna četvorojezičnana srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku" u izdanju Prometeja iz Novog Sada 2002, "Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj" autora Vojislava Devića, uporedno na srpskom i engleskom jeziku u izdanju autora u Novom Sadu 2003,

 18. Karte: "Kulturna dobra Vojvodine" autora Vojislava Devića, na srpskom i engleskom jeziku 2002, "Kulturno istorijska karta Sremskih Karlovaca" autora Vojislava Devića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2003, "Kulturno-istorijska auto karta dvoraca Vojvodine" autora VojislavaDevića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2004, "Kulturno-istorijsko-geografska karta Sveta Fruška gora" autora Vojislava Devića, uporedna na srpskom i engleskom jeziku 2005 – sve četiri karte u izdanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina i Merkura iz Beograda, "Info karta Dobra Vojvodine i Novog Sada" autora Vojislava Devića, dvojezična uporedna na srpskom i engleskom jeziku, kao autorsko izdanje 2005,

 

SRBALBANOPOLIS – GRAD SUŽIVOTA, TOLERANCIJE I POMIRENJA
IZMEĐU SRBA I ALBANACA U 21.VEKU*

* Projekat je deponovan u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu februara 2005. pod brojem: A-47/05/1 a pod rednim brojem 1621.

 

Saosećajući sa patnjom preostalog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, i uopšte čitavog srpskog naroda koji se, voljom velikih sila i nesnalaženjem srpskih elita u drugoj polovini 20. veka i početkom 21. veka našao u veoma teškoj situaciji, na veb sajtu www.idobravoj.com a u okviru izloženih projekata Ateljea DEVIĆ predstavljam i ovu Informaciju o mogućnostima izgradnje SRBALBANOPOLISA, grada suživota, tolerancije i pomirenja između Srba i Albanaca u 21. veku.
Ovo je projekat na kome radim punih osamnaest godina (1990 – 2007).
Država Srbija i srpske elite nisu imali a ni danas još uvek nemaju uspešnu autohtonu  strategiju za spas i očuvanje Kosova i Metohije. Prvi naš projekat za zaštitu svih svetih pravoslavnih prostora u Srbiji, pa naravno i onih na Kosovu i Metohiji, pojavio se već tokom 1992. godine pod radnim naslovom “Crkveno i državno ustrojstvo i ozakonjenje istorijskog legitimiteta i kontinuiteta svetih prostora svetosavskog i vaseljenskog pravoslavlja na teritoriji Srbije” autora Vojislava Devića.
Reagovanje na ovaj projekat koji je bio poslan svim državnim institucijama bilo je više nego skromno. Novinari su objavili svega nekoliko članaka, i to sa naglaskom na Svetoj Fruškoj gori. Njegova Svetost Patrijarh srpski gosp. Pavle omogućio je da tekst koncepta projekta bude objavljen u “Pravoslavlju” od 15. jula 1992. godine.
Narodna skupština Republike Srbije obavestila je arhitektu Devića 2. jula 1992. dopisom pod brojem 9-2070/92 da je projekat upućen Ministarstvu vera, kao nadležnom organu. Od Ministarstva vera, kao nadležnog organa, do danas arhitekta Dević nije dobio bilo kakav poziv, objašnjenje ili odgovor na ovaj predlog. Projekat je predstavljan u vidu panoa i kao knjiga na urbanističkim salonima po Srbiji.
Videvši da država nema sluha za ovaj predlog aktivirana je već pripremljena urbanističko-mirovna inicijativa, idejni koncept SRBALBANOPOLISA, grada suživota, tolerancije i pomirenja između Srba i Albanaca u 21. veku. Šest meseci pre prepočetka NATO bombardovanja (7. oktobar 1998.) arhitekta Dević ga je poslao medijima i mirovnim institucijama u svetu.  Mediji su držali projekat pod embargom više od dve godine. Iz sveta su za ovaj projekat dobijene podrške iz Engleske i Rusije. “Politika” je objavila prvu i poslednju vest o postojanju ovoga mirovnog projekta tek u novogodišnjem broju 30. i 31. decembar 2000, 1. i 2. januar 2001.
Godine 2002. ovaj projekat je objavljen kao čevorojezična brošura (na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku)SRBALBANOPOLIS – grad pomirenja 21. veka” u izdanju “Prometeja” iz Novog Sada, a sa recenzijama uglednih kolega iz urbanističke struke, gosp. Branka Bojovića, savetnika u IAUS-u i prof. dr Miodraga Ralevića, predsednika Udruženja urbanista Srbije.

Naša procena je da bi ovo bio “posao stoleća” i za Srbe i za Albance i za Evropu! Ukratko rečeno, projekat SRBALBANOPOLISA promoviše mogućnosti zajedničkog suživota Srba i Albanaca u specijalno za to planiranom multireligioznom i multikulturnom eksteritorijalnom urbanom prostoru koji omogućava istovremeno zajednički suživot različitih u naciji, veri i kulturi a uz neodustajanje od svoga iskonskog identiteta.
Ukoliko Srbi i Albanci ne budu imali projekte sa zajedničkim srpsko-albanskim interesom (nije dovoljna decentralizacija vlasti i prisustvo KFOR-a, UNMIK-a, NATO pakta, niti samo suštinska autonomija) otvoriće se Pandorina kutija novog ciklusa rata, krvi i užasa ne samo na Kosovu i Metohiji. Najviše će opet stradati nevini i Srbi i Albanci. Kome to odgovara i ko će ponovo profitirati na novom srpsko-albanskom ratu?

NAPOMENA: Navedeni projekat može Vam biti dostupan pod određenim uslovima kada nam se   javite na: e-mail: atelje_devic@yahoo.com  ilitelefon: 064.2213.256

 

 

СРБАЛБАНОПОЛИС – ГРАД СУЖИВОТА, ТОЛЕРАНЦИЈЕ И ПОМИРЕЊА ИЗМЕЂУ СРБА И АЛБАНАЦА У 21. ВЕКУ*
* Пројекат је депонован у Савезном заводу за интелектуалну својину у Београду фебруара 2005. под бројем: А-47/05/1 а под редним бројем 1621.

Саосећајући са патњом преосталог српског народа на Косову и Метохији, и уопште читавог српског народа који се, вољом великих сила и несналажењем српских елита у другој половини 20. века и почетком 21. века нашао у веома тешкој ситуацији, на веб сајту www.idobravoj.com а у оквиру изложених пројеката Атељеа ДЕВИЋ представљам и ову Информацију о могућностима изградње СРБАЛБАНОПОЛИСА, града суживота, толеранције и помирења између Срба и Албанаца у 21. веку.
Ово је пројекат на коме радим пуних осамнаест година (1990 – 2007).
Држава Србија и српске елите нису имали а ни данас још увек немају успешну аутохтону  стратегију за спас и очување Косова и Метохије. Први наш пројекат за заштиту свих светих православних простора у Србији, па наравно и оних на Косову и Метохији, појавио се већ током 1992. године под радним насловом “Црквено и државно устројство и озакоњење историјског легитимитета и континуитета светих простора светосавског и васељенског православља на територији Србије” аутора Војислава Девића.
Реаговање на овај пројекат који је био послан свим државним институцијама било је више него скромно. Новинари су објавили свега неколико чланака, и то са нагласком на Светој Фрушкој гори. Његова Светост Патријарх српски госп. Павле омогућио је да текст концепта пројекта буде објављен у “Православљу” од 15. јула 1992. године.
Народна скупштина Републике Србије обавестила је архитекту Девића 2. јула 1992. дописом под бројем 9-2070/92 да је пројекат упућен Министарству вера, као надлежном органу. Од Министарства вера, као надлежног органа, до данас архитекта Девић није добио било какав позив, објашњење или одговор на овај предлог. Пројекат је представљан у виду паноа и као књига на урбанистичким салонима по Србији.
Видевши да држава нема слуха за овај предлог активирана је већ припремљена урбанистичко-мировна иницијатива, идејни концепт СРБАЛБАНОПОЛИСА, града суживота, толеранције и помирења између Срба и Албанаца у 21. веку. Шест месеци пре препочетка НАТО бомбардовања (7. октобар 1998.) архитекта Девић га је послао медијима и мировним институцијама у свету.  Медији су држали пројекат под ембаргом више од две године. Из света су за овај пројекат добијене подршке из Енглеске и Русије. “Политика” је објавила прву и последњу вест о постојању овога мировног пројекта тек у новогодишњем броју 30. и 31. децембар 2000, 1. и 2. јануар 2001.
Године 2002. овај пројекат је објављен као чеворојезична брошура (на српском, енглеском, француском и немачком језику)СРБАЛБАНОПОЛИС – град помирења 21. века” у издању “Прометеја” из Новог Сада, а са рецензијама угледних колега из урбанистичке струке, госп. Бранка Бојовића, саветника у ИАУС-у и проф. др Миодрага Ралевића, председника Удружења урбаниста Србије.

Наша процена је да би ово био “посао столећа” и за Србе и за Албанце и за Европу! Укратко речено, пројекат СРБАЛБАНОПОЛИСА промовише могућности заједничког суживота Срба и Албанаца у специјално за то планираном мултирелигиозном и мултикултурном екстериторијалном урбаном простору који омогућава истовремено заједнички суживот различитих у нацији, вери и култури а уз неодустајање од свога исконског идентитета.
Уколико Срби и Албанци не буду имали пројекте са заједничким српско-албанским интересом (није довољна децентрализација власти и присуство КФОР-а, УНМИК-а,НАТО пакта, нити само суштинска аутономија) отвориће се Пандорина кутија новог циклуса рата, крви и ужаса не само на Косову и Метохији. Највише ће опет страдати невини и Срби и Албанци. Коме то одговара и ко ће поново профитирати на новом српско-албанском рату?

НАПОМЕНА: Наведени пројекат може Вам бити доступан под одређеним условима када нам се јавите на: e-mail:atelje_devic@yahoo.com илителефон: 064.2213.256

 


Grad pomirenja 21. veka - SRBALBANOPOLIS
City of reconciliation of the 21th century - SERALBANOPOLIS
5.
Orednja i zadnja korica knjige o SRBALBANOPOLISU, objavljene 2002.
4.
Članak o SRBALBANOPOLISU
objavljen u Politici od 30, 31. decembar 2000
3.
Dopis Međunarodnog kpmiteta za mir i razorušanje na morima i okeanima iz Moskve od 26.februara 1999.
2.
Bertrand Russell Fobdacija iz Notingema od
17.02.1999.
1.
Dopis Narodne skupštine Republike Srbije od
2. jula 1992.

STRATEŠKI I KAPITALNIPROJEKTI

ZA ODRŽIVI KOMPETITIVNI RAZVOJ AP VOJVODINE U PANONSKO-BALKANSKOM I EVRO-AZIJSKOM OKRUŽENJU

©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

 

1. Razvoj elektronskog informacionog sistema o postojećem stanju i potencijalima    prostora 45 opština AP Vojvodine.Videti sajt www.idobravoj.com

2. Diferencie specifike, komparativne prednosti i identitet AP Vojvodine u odnosu   na druge panonske, balkanske i uopšte evropske regije.

3. Izbor mesta za realizaciju "Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja  Sv. Jovan Krstitelj" (dobijene saglasnosti tri pokrajinska sekretarijata i dva republička ministarstva vera i kapitalnih investicija), očekuje se poseta oko 15 miliona hodočasnika-turista godišnje i zapošljavanje više desetina hiljada radnika. Videti sajt www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com

4. Osnivanje Graditeljskog konzorcijuma AP Vojvodine (već izrađen inicijalni materijal) radi bržeg i boljeg informisanja i realizacije gradnje domaćih i stranih investitora o mogućnostima investiranja u izgradnju u AP Vojvodini i radi plasiranja vojvođanskih graditeljskih kapaciteta u zemlji i u inostransvu.

5. Strateške studije vrednovanja prirodnih i stvorenih resursa i potencijala AP Vojvodine.

6. Strategija unapređenja razvoja sela i manjih naselja u AP Vojvodini.

7. Strategija racionalne real-politike, načina i oblika kapitalizacije, denacionalizacije, privatizacije i gazdovanja prirodnim i stvorenim resursima AP Vojvodine.

8. Strategija zemljišne politike u očuvanju vrednih prostora i objekata (prirodna i kulturna dobra i resursi) u otvaranju AP Vojvodine prema kapitalu domaćih i stranih investitora.

9. Osnivanje Turističko-ugostiteljsko-sportsko-rekreacionog konzorcijuma AP Vojvodine. Ovaj Konzorcijum treba da objedini sve turističke, ugostiteljske, sportske, rekreacione, lovne i ribolovne institucije, društva, agencije i vlasnike i tutore nad prirodnim, kulturnim profanim i sakralnim i ugostiteljskim dobrima i manifestacijama radi unapređenja i objedinjavanja lanca turističko-ugostiteljsko-kulturno-hodočasničko-sportsko-rekreativne-lovno-ribolovne ponude domaćem i stranom turističkom tržištu.

10. Projekat unapređenja svehrišćanske Svete Fruške gore koja može postati mesto hodočašća između ostalih i za za više desetina miliona žena iz Evropske zajednice

11. Urbanističko-ekološki atlas AP Vojvodine sa studijama uticaja i procena na posledice razmeštaja hazardnih industrija i postrojenja na sigurnost i zdravlje stanovnika Vojvodine u miru, poplavama, zemljotresu i u ratu.

12. Analize uzroka nerazvijenosti, odumiranja, komparativnih prednosti i strateških mogućnosti za održivi razvoj rubnih-pograničnih područja Vojvodine prema Rumuniji.

13. Analiza potencijala i komplementarnih namena na koridoru 10 i dunavskom koridoru u cilju ubrzanog razvoja AP Vojvodine kao centralnog tranzitnog područja Evrope.

14. Strategija planiranja i realizacije prvog TEHNOPOLISA, naučno-istraživačko-privrednog parka, u Vojvodini udruženim snagama instituta, fakulteta, privrede, domaćih i stranih investitora.

15. Strategija planiranja i izgradnje prvog BIOPOLISA, zdravog naselja na zdravom mestu sa zdravim materijalima i ekološkim tehnologijama, u Vojvodini udruženim snagama industrije građevinskog materijala, građevinske operative, urbanista, arhitekata i banaka.

16. Studija strateških resursa AP Vojvodine za proizvodnju zdravih ekoloških građevinskih materijala. Po proceni firme EKOSTAN naši građevinski materijali proizvedeni po ekološkoj metodologiji mogu postati strateški izvozni proizvod..

17. Projekat zaštite i unapređenje kompleksa dvoraca Vojvodine, radi strateškog ulaganja u vrhunsku mrežu elitnih turističkih objekata za elitni turizam.

18. Projekat umrežavanja Novosadskog regiona sa 44 opštine Vojvodine.

19. Strategija zaštite, obnove i održivog razvoja sakralne i kulturne matrice AP     Vojvodine – garancija multikulturalnog i multireligioznog suživota u Vojvodini.

20. Projekat analize globalnih i lokalnih geoklimatskih promena na stanovanje, privredu, kulturu i uopšte opstanak življa na teritoriji AP Vojvodine.

21. Revizija Prostornog plana AP Vojvodine u skladu sa navedenim projektima.

22. Brendiranje AP Vojvodine kao multikulturnog, multinacionalnog i multihrišćanskog i najurbanizovanijeg regiona Srbije koji je najspremniji za promene i za investiciona ulaganja. 

U očekivanju Vašeg pozitivnog stava i konkretnih predloga za formiranje radnih timova za realizaciju pojedinih projekatasa poštovanjem

 

Vojislav Dević, akademik MSA, prof. urbanizma 
savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić" u Beogradu
Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad,

www.idobravoj.com
www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com

NAPOMENA: Većina od navedenih projekata imaju svoj sinopsis i metodologiju za izradu a neki su već spremni za realizaciju i oni Vam mogu Vam biti dostupni pod određenim uslovima kada nam se javite na: 
e-mail: atelje_devic@yahoo.com

ilina telefone: 064.2213.256  /  021.525.303

U Novom Sadu, 27. mart 2007
STRATEŠKI PROJEKTI ZA UNAPREĐENJE KOMPETITIVNOSTI

NOVOGA SADA U PANONSKO-BALKANSKOM I EVRO-AZIJSKOM OKRUŽENJU
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

 1. Dokle će Novi Sad, podunavski grad biti ugrožen poplavama?

"Projekat bezbednosti grada od hiljadugodišnjih voda Dunava".

 1. Koliko nam vredi Šetna staza uz Dunav?

"Projekat kompletiranja Šetne staze uStazu susretanja, komunikacije i psihičke i fizičke relaksacije".

 1. Veza Bačke i Srema – Projekat novih mostova preko Dunava.
 2. Veza Bačke i Srema – Projekat podzemnog prolaza-tunela ispod Dunava.
 3. Kada će iz grada biti izmešten teretni saobraćaj?

"Izgradnja logističkog transportnog centra – čvorišta drumskog, željezničkog i rečnog saobraćaja u Petrovaradinu"

 1. Koliko smo povezani?

"Projekat umrežavanja Novog Sada sa 14 prigradskih naselja".

 1. Koliko smo povezani?

"Projekat umrežavanja Novosadskog regiona sa 44 opštine Vojvodine".

 1. Koliko smo povezani?

"Projekat umrežavanja Novog Sada i Beograda".

 1. Koliko smo povezani?

"Projekat umrežavanja Novog Sada sa svojim dosadašnjim i budućim gradovima   pobratimima".

 1. Koja je strateška koncepcija urbanog razvoja Novog Sada?

      Projekat "Novi Sad, grad-drvo života".

 1. Zašto Petrovaradinska tvrđava radi sa samo 5% svojih potencijala?

      Projekat "Petrovaradinska tvrđava, Gibraltar na Dunavu juče, prostor istraživanja i promišljanja danas, a Tvrđava iznenađenja i pomirenja sutra".

 1. Čemu i kome staro jezgro Novog Sada?

Projekat "Očuvanje korena grada, zalog i garancija bistrog pogleda i jasnih projekata za održivu i raznovrsnu budućnost".

 1. Koliko su ugroženi sakralni objekti i površine u Novom Sadu?

Projekat "Zaštite i unapređenja mreže sakralnih objekata i površina u Novom Sadu".

 1. Kako i zašto propadaju monumentalni objekti u Novom Sadu?

"Projekat održavanja i unapređenja monumentalnih objekata u Novom Sadu".

 1. Zašto nijedan od 17 novosadskih trgova nije kompletiran i završen?

"Projekat kompletiranja i potpunog uređenja novosadskih trgova".

 1. Ima li parkinga u Novom Sadu?

"Projekti podzemnih garaža ispod trgova i uvođenje trasa ekoloških mini buseva (8-12 sedišta)".

 1. Kako zaustaviti trend ugrožavanja i smanjivanja parkova, zelenih površina i drvoreda u Novom Sadu?

"Projekat strategije očuvanja postojećih i planiranja novih parkova, zelenih površina i drvoreda u Novom Sadu".     

 1. Jesu li  Novosađani zadovoljni pijacama u Novom Sadu?

"Projekat pokrivanja otvorenih pijaca i mreža novih montažno-demontažnih pijaca".           

 1. Sarađuju li dovoljno javna i komunalna preduzeća u Novom Sadu?

"Projekat umrežavanja javnih i komunalnih preduzeća Novog Sada".

 1. Kako peške doći sa parkinga do ulaza u Novosadski sajam?

"Projekat pešačke nadzemne pasarele između parkinga i ulaza u sajam".

 1. Da li je Novosadski univerzitetski kampus završen?

"Projekat kompletiranja i redizajniranja univerziteteskog kampusa".

 1. Zašto institucije kulture u Novom Sadu nisu međusobno povezane?

"Projekat umrežavanja institucija kulture".     

 1. Kako opstaju umetnici i umetnička udruženja u Novom Sadu?

Strateški projekat za kulturu Novog Sada "Otvoreni novosadski atelje samostalnih umetničkih ostvarenja".     

 1. Gde su skulpture, murali, mozaici i umetničke instalacije u javnim prostorima Novog Sada?

"Projekat očuvanja i proširenja mreže skulptura, murala, mozaika i umetničkih instalacija u novosadskim javnim prostorima".      

 1. Da li je Bulevar oslobođenja završen bulevar?

"Projekat istraživanja, kompletiranja i varijantnog redizajniranja Bulevara oslobođenja u okvirima 3D modelovanja".

 1. Kada će Novosađani leteti u svet sa Aerodrom na Čeneju?

Projekat sadržaja i funkcija na Aerodromu "Mileva Marić-Ajnštajn" na Čeneju.

 1. Zašto su Zmaj Jovina i Dunavska ulica postale Adidas – štrase i Najk – strit?

"Projekat kulturnog, turističkog, trgovačkog, zanatskog i uslužnog diversiteta funkcija u ulicama Zmaj Jovinoj, Dunavskoj, Pašićevoj, Miletićevoj, Laze Telečkog i Kralja Aleksandra".

 1. Kakva je budućnost i sudbina vojnih objekata i površina u Novom Sadu?

"Projekat optimalnih promena namena vojnih objekata i površina".

 1. Ako je Berlinski zid pao 1989. kada će pasti zatvorski zid kod Riblje pijace u Novom Sadu?

"Projekat rušenja zatvorskog zida, podele prostora na javnu površinu i mogućnost dogradnje Arhiva Vojvodine radi proširenja kapaciteta."

 1. Zašto Štrand radi samo 4 meseca?

     Projekat "Štrand plus jesen, zima i proleće – Štrand i leti i zimi".

 1. Zašto se ljudi doseljavaju u Novi Sad?

Projekat "Stilovi življenja u Novom Sadu – od prosjaka i beskućnika do tajkuna".

 1. Da li je Novi Sad zdrav grad?

"Projekat istraživanja i verifikacije geopatogenih i zdravih zona u Novom Sadu".

 1. Ima li zdravih kuća i objekata u Novom Sadu?

"Strategija zdrave gradnje na zdravom mestu od zdravih materijala" i
      "Projekat BIOPOLIS, zdravi grad".

 1. Da li je moguće da Moskovski patrijarh Aleksej i Rimokatolički papa Benedikt XVI često posećuju i služe liturgije i mise u novosadskom regionu?

Projekat "Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja".

 1. Ima li grad Novi Sad vidikovac sa koga se može sagledati čitav grad i to sa leve novosadske obale Dunava?

Projekat "NOVOSAĐANKE-KULE-OBLAKODERA-VIDIKOVCA" na Bulevaru oslobođenja.
Vojislav Dević, akademik MSA, prof. urbanizma,
savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić"
Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad


www.idobravoj.com
www.hram-svehriscanskog-pomirenja.com

NAPOMENA: Većina od navedenih projekata ima svoj sinopsis i metodologiju za izradu a neki su već spremni za realizaciju i oni Vam mogu Vam biti dostupni pod određenim uslovima kada nam se javite na:
e-mail: atelje_devic@yahoo.com
ili na telefone: 064.2213.256  /  021.525.303

 

Novi Sad, septembar 2006. – mart 2007.

 

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš