POZIV NA UČEŠĆE U PROJEKTU

"STOŽER PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA"

Autor Vojislav D. Dević, akademik MSA, direktor STRATEG PROJEKTA, savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić", Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad, Serbia, atelje_devic@yahoo.com
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević

Canadian Intelectual property Office, Certificate of Registration of Copyright No. 1070045

1. Uvod

Ljudska civilizacija zapala je u velike (objavljene) krize kao što su ekonomska, ekološka, i energetska a o onima (manje objavljivanim) krizama koje potresaju suštine ljudskog bića kao što su rušenje etičkih normi, nedostatak samilosti i stida, iščezavanje ljubavi i požrtvovanja za bližnje kao i nedostatak pozitivne preobraženjske kreativnosti prema svetu i čoveku najmanje se govori.

Svet i materija su u negativnoj inerciji, ljudi i civilizacije takođe. Zloupotreba materije i biološke potke života raste iz dana u dan. Vodeći ljudi čovečanstva nose ogromnu odgovornost za sve ranjiviji i ugroženiji svet. Mediji nas bombarduju izveštajima o ekonomskoj i fnansijskoj krizi, o bolestima i pandemijama, o ratovima, državnim udarima i svetskom terorizmu, o globalnim klimatskim poremećajima i o lokalnim katastrofama (poplave, cunami, tornada, zemljotresi, vulkanske erupcije, nestanak biljnih i životinjskih vrsta).
Malo je vesti i emisija koje pokušavaju da razumeju uzroke svih ovih razornih delovanja, njihovu međusobnu povezanost i uslovljenost i njihovu entropiju sa daljim nesagledivim posledicama. Najmanje je fundamentalnih istraživanja o povezanosti svakog čoveka, kao luče mikrokozme, sa drugim čovekom i čovečanstvom, sa živim svetom, sa materijalnim svetom, sa planetom Zemljom, sa zvezdama i uopšte makrokosmosom, o njihovoj isprepletenosti i prožimanju kao i o mogućnostima sveopšteg preobraženja sveta, preobraženjem vizije, misije, ciljeva, strategija i moći svakog ljudskog bića.

Čovečanstvo je izgubilo hiljade i hiljade godina, uništeni su životi više stotina generacija kroz sukobe i razaranja prirodnih, materijalnih i kulturnih dobara među carevima, kraljevima, religijama, državama, nacijama, političkim sistemima, kulturama, privrednim i bankarskim korporacijama. Zlo i nepravda koje generišu svi ti sukobi najviše se odražavalo i danas se odražava na svakodnevnom životu najvećeg dela čovečanstva. Nije lako izbeći sukobe ali je svakako moguće težiti i raditi na njihovim rešenjima na obostranu korist sukobljenih. To je metod preobraženja sukoba u pozitivan miroljubivi ishod.

Mesijanizmi i mesijanske poruke tradicionalnih monoteističkih i drugih religija i crkava ili novokomponovanih sekti, zatim naučnih preporuka univerzitetskih profesora i akademika, filosofskih i umetničkih gurua, privrednih, ekonomskih i finansijskih eksperata, nevladinih organizacija i samoukih pojedinaca uspevaju, svaki za sebe i za svoju verujuću klijentelu ljudskih bića koja se prepuštaju njihovoj slici sveta uz pomoć dogmatskih poredaka vrednosti i posebnih mantri, yantri ili nekih algoritama. Veoma je mali broj onih koji shvataju da su sve te pojedinačne slike sveta, dogme, mantre i religijski, naučni, filozofski, umetnički, privredni i ekonomski mesijanizmi u međusobnom sukobu interesa i da njihove dosadašnje prakse nisu nikako mogle da dovedu do pozitivnog i harmoničnog preobražaja sveta. Pojedinačno ljudsko biće boreći se za neku "svoju" mitologju, filosofiju, religiju, kulturu, umetnost, rasu, naciju, jezik, politički sistem, nauku, umetnost, tehnologiju, privrednu delatnost, sport, zabavu i hobi često je dolazilo u sukob ne samo sa onima koji se bore za drugu religiju i kulturu, za drugu rasu i naciju, za drugi jezik i politički sistem, za druge nauke, tehnologije i privredne aktivnosti, za druge sportove, zabave i hobije nego je shvatilo da je često u sukobu i sa samim sobom kada uvidi da ti svi sistemi i putevi ne vode ka jednom jedinstvenom univerzalnom cilju sveharmonije ili panharmonije već da samo dele, razjedinjuju, cepkaju i izazivaju sukobe u stvarnosti kao i razaranju stvarnosti.
Većina ljudi, ophrvana i ulovljena u svakodnevnu borbu za puki biološki opstanak u prostoru i vremenu teško može da se osobodi od misli i zaključaka "da je ovaj svet nepravedan i da nad njim vlada zlo" te da se čovek može spasiti samo na tri načina: (1) priklanjanjem, prilagođavanjem i služenjem tome zlu, (2) borbom protiv toga zla ili (3) odustajanjem od ovoga sveta i građenjem virtualnog imaginarnog sveta pomoću određenih zamisli, psihičkih ili psihofizičkih tehnika, utrnuća, izolacije i ignorisanja postojeće stvarnosti. Na žalost, nijedan od tih puteva ne može pomoći ljudskom biću da dela na kreativan i pozitivan način i prema sebi i prema drugima i prema svetu.
Kretanje prvim putem, putem potčinjavanja postojećoj razjedinjenoj stvarnosti kojom pokušavaju da upravljaju razjedinjeni centri moći, ljudsko biće biva bacano kao slamka među vihorovima, biva ponižavano, eksploatisano ali pre svega oslobođeno od odgovornosti da shvati sopstvenu misiju i sopstvenu moć preobraženja. Bez obzira kom centru moći se individua opredeli da služi tokom svog života dovešće sebe kad-tad do osećanja nemoći, otuđenosti i mržnje kako prema samom sebi tako i prema izvoru toga otuđenja. Svaka mržnja rađa nasilje prema sebi ili drugima i takva osoba ne može postati kreativna i korisna za preobražaj čitavog društva.
Drugi put, put borbe protiv okovane i razjedinjene stvarnosti, protiv postojećih centara moći, institucija, poredaka i tradicionalnih vrednosti ljudsko biće vodi ka pobuni i revolucionarnim i terorističkim aktivnostima koje vode nasilju prvo u mislima, pa u rečima a na kraju i u delim. Ponekad revolucionarne aktivnosti i uspeju da sruše postojeći poredak i da nametnu novi, svoj sopstveni novi poredak vrednosti koji onda postaje dominantan i kao takav, iako nov, ipak nameće okove stvarnosti i uvodi represiju i poslušnost na drugačiji način. Mnogi revolucionari spoznali su za svoga života da novi poredak stvoren revolucionarnim nasiljem ne može da se održi, na duge staze, bez upotrebe sile, tj. bez novog nasilja. Srca revolucionara su u stalnom strahu od kontrarevolucije. Idenje drugim revolucionarnim putem, borbe protiv zlih režima, može ponekad doneti neki boljitak za deo društva, ali na duge staze on biva poražen bilo povratkom starog režima bilo novom revolucijom jer nijedno nasilje ne može biti pozitivno i doneti dugotrajan boljitak civilizaciji. Svako nasilje se pamti i postaje stalna alatka za razrešavanje problema u kriznim situacijama. Upotreba sile, pre ili kasnije, izaziva kontra-silu.
U trećem putu odustajanja i ignorisanja postojeće razjedinjene realnosti putem stvaranja odvojene paralelne fiktivne realnosti uz pomoć prirodnih ili veštačkih droga, misaonih tehnika, religioznih dogmi, psihičkih mantri ili uz pomoć mašte ljudsko biće odustaje od svoje misije na ovome svetu. Ono odustaje od iskušenja mogućnosti preobražaja i materijalnog dela sebe kao mikrokosmosa da bi se preobražavao i materijalni deo makrokosmosa. Prožimanje i preobraženje duha, duše i tela je najveličanstvenija misija čoveka. Odustajanjem od vibracija sopstvenog tela ljudsko biće odustaje od vibracija kosmosa. Bežeći od celine sopstvenog bića ono beži od od celine univerzuma i time umanjuje i svoje mesto i svoj značaj i svoju moć u pobraženju i sebe i sveta. Odustajanjem od punoće i omnipotentnosti ono igra defanzivnu igru i prema sebi i prema svetu, tako da samo sebe anestezira, umtrvljuje, utrnjuje i eutanazira. Pojedinačna nirvana ne oslobađa društvo niti preobražava svet.
U celini gledano, sva tri puta su i legitimni i tradicionalni i oni će, kao takvi, uvek postojati, poput Pavlovljevog refleksa, kao tri uobičajena puta pristupa i odnosa prema stvarnosti, ali oni ne mogu i neće unaprediti postojeće stanje razjedinjene stvarnosti čiji delovi i akteri su u stalnom sukobu. Danas ne postoji takvo mesto u svetu, ne postoji nijedna država, nijedna politička organizacija, nijedna religija, nijedna nauka, nijedna umetnost, nijedna privredna aktivnost (sem interneta) koja bi omogućila i permanentno omogućavala ne samo neposredan uvid i iskustvo postojećeg stanja različitih pristupa stvarnosti na jednom mestu u vidu organizovane sume njenih reprezenata i učesnika nego i uvid u stanje akcija i planova za prevazilaženje pogubnih posledica sukoba interesa velikih i malih centara moći, odnosno uvid u strateške projekte za preobraženje čoveka i sveta u pozitivnom smislu panharmonije.

2. Vizija, misija, ciljevi i strategije

Da bi se mogao ostvariti, ne četvrti put razumevanja i pristupa stvarnosti, već sinteza sva tri puta bilo bi potrebno da postoji bar jedno mesto, ako ne i više mesta, na svetu na kome bi se mogla doživeti celina istorije sveta, suma svih ljudskih nastojanja i delanja u oblastima država, religija, privrede, kulture, umetnosti, filosofije, sporta, zabave, nauke, tehnologije i informatike.
Realizacijom ovoga projekta STOŽER PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA koji jukstapozicioniranjem svih dostignuća politika, religija, nauka, umetnosti i privreda od početka sveta do danas može da omogući razmenu ideja onih koji su stalni osnivači i nosioci stožera. Oni koji budu posećivali stožer lično će iskusiti svo to bogatstvo sveta i pluralizam interesa, imaće i mogućnost sopstvenog izdvajanja i distanciranja od te sažete sume sveta, razmišljanja o njoj, i mogućnost spoznaje i njenih suština i mana kao i otkriće svoga mesta, sopstvene moći, misije i uloge u cilju sopstvenog preobraženja. Oni koji dožive prosvetljenje i preobraženje mogu na licu mesta, ili posle povratka u svoje sredine da se sa pozicija panharmoničnog puta preobraženja obraćaju predlozima, planovima i aktivnim delanjem svima onima institucijama i pojedincima radi i njihovog postepenog preobraženja a sa ciljem da ljudska civilizacija podrži puls i dah života a ne puls i zev smrti.
Strategija ovog STOŽERA PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA je da on postane mesto inicijacije i novog prosvetiteljstva, zatim mesto spoznaje sopstvenih ograničenja i mana i ograničenja i mana postojeće realnosti i na kraju, ali i ne manje važno, on je i mesto odluka da se čovek i svet preobraze na panharmoničan način. Dakle ovaj projekat ima i sotirološku funkciju, ali na jedan nenasilan način. Svaki čovek trebalo bi da spozna sažetu sumu sveta i razjedinjenosti koje postoje u njemu i oko njega, zatim da potisne nasilje u sebi i oko sebe, te da otkrije sopstvene moći preobraženja i donošenja dobra zajednici kao i mogućnost da zbraja pozitivne napore čitavog čovečanstva. Glavna disciplina koja može da doprinese istinskom preobraženju čovečantva i sveta je promovisanje, učenje i upražnjavanje svete trijade ispravnog dobrotoljubnog mišljenja, ispravnog i dobrotoljubnog govora i ispravnog i dobrotoljubnog delanja.

3. Lokacije za realizaciju projekta

Takvo jedno mesto, jedan STOŽER PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA, u kome bi se stekli i složili elementi ljudskih dostignuća i pregnuća, praktično suma istorije sveta i svih civilizacija i prošlih i sadašnjih, mozaik sila koje su pokretale i pokreću i danas svet, kao neka vrsta i muzeja i sajma disciplina kojima čovek pokušava da razume, da otkriva i da upravlja sobom, planetom i univerzumom, moglo bi biti organizovano i izgrađeno u nekoj od suverenih zemalja zapada (Kanada, Švajcarska, SAD, Velika Britanija, Brazil, Venecuela, Francuska, Nemačka, Italija, Španija ili Australija) ili u nekoj suverenoj zemlji istoka (Rusija, Kazahstan, Indija, Japan, Kina, Izrael, Iran, Turska, Libija i Egipat) ili na permanentnoj teritoriji sukoba zapada i istoka kao što je, na primer, država Srbija, ili u nekoj državi gde političke, kulturne, religiozne i privredne elite imaju priziv i božansko proviđenje da se bore za boljitak ne samo svoje zemlje već i svih ljudi na planeti Zemlji.
Objedinjavanjem napora svih nacija, religija, kultura, privreda i ostalih disciplina ljudskih aktivnosti zemlja domaćin bi mogla postati vodeća država civilizacije XXI veka.
U državi domaćinu koja je već obezbedila mir i harmoniju među svojim stanovnicima različitih rasa, nacija, religija i kultura moglo bi doći i do pomirenja strasti u globalnom sukobu civilizacija a u cilju novog mirotvornog poretka i time bi ta država domaćin u kojoj bi se realizovao projekat preuzela vodeću ulogu u svetskom mirotvorstvu i preobraženju sveta.
Sve što je veliko i značajno zahteva neverovatno naprezanje snaga, nema kreativnosti, stvaralaštva i sazdavanja bez rizika. Neophodno je stvoriti kulturu svetskog mira koja može da postane zajednička baština svih ljudi i danas i sutra.


4. Urbanističko-arhitektonski koncept

Ukupna potrebna površina za realizaciju STOŽERA PREOBRAŽENJA je oko 6 km². Urbanističko-arhitektonski koncept, inspirisan kako urbanističkim planom Platonove Atlantide tako i ustrojstvom samog atoma, omogućuje da se STOŽER PREOBRAŽENJA nalazi istovremeno i na zemlji i na vodi, i da se sastoji od sedam koncentričnih polukružnih prstenova između kojih i oko kojih se prostiru koncentrične vodene površine a u njihovom zajedničkom jezgru smešteno je ostrvo u kojem se nalazi još jedno ostrvo.
 
Čitav STOŽER PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA  predstavlja smanjeni analogon celine sveta i celine čovečanstva i ravnopravno mesto susreta različitih na svim nivoima i on treba da omogući civilizacijsku korektnost za otvorenu razmenu ideja i za promociju strateških projekata za panharmonično nenasilno preobraženje sveta.
U stožer se može ući bilo kopnom (peške, na rolerima, na biciklu ili u specijalnim ekološkim vozilima na električni pogon, poput onih koja se koriste na golf igralištima) ili vodom (malim čamcima na ekološki pogon i malim jedrilicama). Pored kružnih vodenih i kopnenih puteva postoje i dva poluspiralna (jedan vodeni i jedan kopneni) puta kojima se može prići centralnom polju. U kontaktnim zonama STOŽERA PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA planirane su na kopnu površine za parkiranje više desetina hiljada motornih vozila i na vodi površine za privez i opskrbu više hiljada jahti i jedrilica. Radi sveopšte sigurnosti svi pešački, automobilski i plovidbeni ulazi bezbedonosno su kontrolisani video kamerama i skenerima.

1. Prvi poluprsten planiran je za promotivne paviljone svih država sveta i on bi se mogao zvati i UN prsten.

2. Drugi poluprsten planiran je za promotivne paviljone provincija i regija države domaćina  kao i korporacija i najznačajnijih institucija države domaćina.

3. Treći poluprsten planiran je za promotivne hramove svih religija sveta.

4. Četvrti poluprsten planiran je za promotivne paviljone svih poljoprivrednih i privrednih aktivnosti i najznačajnijih korporacija u svetu (Wal-Mart Stores, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP, Toyota Motor, Chevron, ING Group, Total, General Motors, ConocoPhillips, Daimler, General Electric, Ford Motor, Fortis, AXA, Sinopec, Citigroup, Volkswagen, Dexia  Group, HSBC Holdings, BNP Paribas, Allianz, Crédit Agricole, State Grid, China National Petroleum, Deutsche Bank, ENI, Bank of America Corp., AT&T, Berkshire Hathaway, UBS, J.P. Morgan Chase & Co., Carrefour, Assicurazioni Generali, American International Group, Royal Bank of Scotland, Siemens, Samsung Electronics, ArcelorMittal, Honda Motor, Hewlett-Packard, Pemex, Société Générale, McKesson, HBOS, International Business Machines, Gazprom, Hitachi, Valero Energy, Nissan Motor, Tesco, E.ON, Verizon Communications, Nippon Telegraph & Telephone, Deutsche Post, Metro, Nestlé, Santander Central Hispano Group, Statoil Hydro, Cardinal Health, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Petrobras, Deutsche Telekom, Home Depot, Peugeot, LG, Électricité de France, Aviva, Barclays, Fiat, Matsushita Electric Industrial, BASF, Credit Suisse, Sony, Telefónica, UniCredit Group, BMW, Procter & Gamble, CVS Caremark, United Health Group, Hyundai Motor, U.S. Postal Service, France Télécom, Vodafone, SK Holdings, Kroger, Nokia, ThyssenKrupp, Lukoil, Toshiba, Repsol YPF, Boeing, Prudential,  Petronas, Amerisource Bergen, Suez, Munich Re Group, Costco Wholesale, Merrill Lynch, itd.).

5. Peti poluprsten planiran je za promotivne paviljone kulture i svih umetnosti sveta.

6. Šesti poluprsten planiran je za promotivne paviljone za zabavu i za promotivne terene za sve sportove u svetu.

7. Sedmi poluprsten planiran je za  promotivne paviljone nauka, tehnologija i medicina.

8. NEUTRUM, centralna osovina svih sedam poluprstenova i centralni prostor čitavog kompleksa, predstavlja neutralno polje u obliku ostrva na kome, kao ravnotežnom mestu, svako ljudsko biće može da pokuša da, bar za neko vreme izađe iz prinuda, obaveza i dogmi koje mu nameću funkcije i aktivnosti raspoređene u okviru sedam poluprstenova. Funkcije predstavljene u arealu sedam poluprstenova egzistiraju u okviru utilitarno ubrzanog i civilizacijski spinovanog vremena. Neutralno polje treba da omogući njegovim posetiocima privremeni izlazak iz takvog utilitarnog, ubrzanog i spinovanog vremena. Posetioci mogu da sa tog transnacionalnog, transreligijskog, transdisciplinarnog i transmedijalnog neutralnog prostornog nivoa pokušaju da preobraze i unaprede svoj stav prema uređenoj stvarnosti koju nude institucije i akteri u okviru sedam poluprstenova. Taj preobraženi stav treba da proizilazi jednovremeno iz sva tri postojeća pristupa stvarnosti, da bi se tako preobražena i panharmonično raspoložena osoba vratila u postojeću razjedinjenu i ratobornu stvarnost i delovala na nju i u njoj svojim dobrim mislima, rečima i delima u cilju i njenog panharmoničnog pojedinačnog i sveobuhvatnog preobraženja. 

    Centralno ostrvo je ograđeno visokim ogledalskim zidom tako da svaki čovek koji je prošao i posetio svih sedam poluprstenova pri prilasku neutralnom polju vidi sebe u ogledalu a iza sebe čitav kompleks. Iz sedam poluprstenova nemoguće je sagledati centralno ostrvo. Svi oni koji su ušli na tlo centralnog polja ne mogu takođe pogledom promatrati događanja na sedam poluprstenova i samim tim mogu da na miru pokušaju da formiraju neutralno mišljenje o sebi, o čitavom kompleksu stožera i o čitavom svetu.

    Uz unutrašnju površinu ogledalskog zida planiran je medijski prsten (pored internet, TV, radio i novinarskih prostorija kao medijska podrška STOŽERU PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA tu su i toaleti) u kome svi oni koji smatraju da su došli do nekih ideja, zamisli i projekata, posle obilaska NEUTRUMA, mogu da ih predstave i institucijama i čitavom svetu. Tako obodni, medijski prsten u neutralnom polju postaje glavni svetski informativni i promotivni centar strateških projekata za preobraženje čoveka i sveta.

    Iza medijskog prstena ulazi se u dvostruki kružni drvored, aleju javorova, kedrova, omorika i hrastova, koji pruža ugođaj onima kojima su potrebne peripatetičke šetnje kao podsticaj za razmišljanje, saznavanje i donošenje odluka.

    Neutralno polje je složeno od osam vrsta inspirativnih pejzaža koji treba da omoguće svakom posetiocu slobodan izbor i optimalni ugođaj za opuštanje, razmišljanje, doživljavanje inicijativne suštine čitavog stožera i smišljanje strateških projekata, planova i programa za sopstveno preobraženje i dobrotoljubno nastupanje i delovanje prema postojećim institucijama, čitavom svetu i planeti Zemlji. Neutralno polje ujedinjuje prostor i vreme u više slobodnih pejzažnih formi. Sve što se događa u prostoru događa se i u vremenu. Pojam prostora i vremena su jedinstveni. Svi pejzaži povezani su međusobno kružnim, elipsastim i koncentričnim pešačkim stazama, tremovima  i alejama. U neutralnom polju, u inspirativnim pejzaima, nema ni prodavnica, ni trgovine, ni zabave, ni restorana ni kafića, ni hotela, jedino se može piti kvalitetna voda sa javnih česmi. Posetilac kretanjem kroz različite vrste pejzažnih formi treba postepeno da se oslobodi tenzije utilitarno ubrzanog i spinovanog vremena savremene civilizacije i da se pripremi za sledeći prostorno-vremenski okvir. 

9. Iz svake od osam pejzažnih formi može se tangencijalnim mostom preći preko poslednjeg unutrašnjeg vodenog prstena i stupiti u jezgro neutralnog polja. Ovo jezgro predstavlja ključ čitavog STOŽERA PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA. Jezgro neutralnog polja treba da omogući svakom svom posetiocu lični doživljaj i lično iskustvo "oka orkana" odnosno spoznaju da se ka svakom preobraženju čoveka i sveta treba kretati iz neutralne tačke, iz centralnog ravnotežnog položaja da bi se oni mogli izvesti na panharmoničan način. Jezgro neutralnog polja je inkubator ličnog iskustva doživljaja da svaki vihor i spin imaju svoje centalno polje u kome oni najmanje deluju. Tlo jezgra neutralnog polja izrađeno je u mozaiku čiji su elementi šestougaonog, odnosno saćastog oblika. Svi osnivači i svi oni koji imaju promotivne paviljone (države sveta, kanadske provincije, teritorije i korporacije, religije, kulture i umetnosti, poljoprivredne i privredne korporacije, zabave i sportovi, nauke, tehnologije i medicine) ugrađuju se u obodni friz na kome je predstavljena simbolična igra u kolu i zajedništvo čitavog čovečanstva. Unutrašnjost je prekrivena travnjakom nad kojim je postavljena laka konstrukcija lukovičaste kupole na pandatifima koja je potpuno prozirna i koja se otvara i zatvara već prema potrebama klimatskih uslova. Na središnjoj travnatoj površini nema nikakvih objekata, ni oznaka ni simbola. Sateliti sa solarnim ogledalima osvetljavaju i greju ovu kupolu, jezgro neutralnog polja prirodnim sunčevim svetlom i danju i noću, u sva četiri godišnja doba.

Svaki posetilac jezgra neutralnog polja ima šansu da u tom neutralnom ambijentu probudi  u sebi svetlo koje nije od ovoga sveta, da pokrene ličnu motivaciju da spozna i sebe i svet u svim svojim podelama, sukobima, kretanjima i preobraženjima i da se tako ozaren i preobražen vrati u svet koji nije savršen da bi ga dobrotoljubno kreativno preobražavao i težio ka njegovoj panharmoniji. Svaki čovek nalazi traženu tačku oslonca u onoj meri u kojoj uspeva da se otrgne iz ropstva misli, osećanja i doživljaja vezanih za svakodnevne brige da preživi, ka večnim principima svega postojećeg. Preobraženje je prosvetljenje koje se postiže nedeljivom pažnjom prema jedinstvu. Svaka osoba prosvetljava se na individualan način. Od svakog čoveka se očekuje trajna akcija kao specifičan oblik nužnosti pankosmičke delotvornosti i evolucije.

Dobrotoljubni etos akcije zahteva od ljudi snagu i jedinstvo misli, reči i dela. Čovek ima sposobnost i može da uloži snagu i napor da svet preobražava ekstrahovanjem njegove mračne prirode. Prosvetljenje oslobađa od dogmi i nametnutih obožavanja i poziva čoveka da bude tvorac i saučesnik u Božijem stvaranju i uređenju sveta, a ne samo da se spasava.U ovom jezgru neutralnog polja omogućava se da svaki prosvetljeni posetilac postane duhovno i duševno odrasla osoba koja radi na preobraženju sebe i svih srazmerno svojoj ličnoj uzdignutosti i etičkom zalaganju i delanju.

Smisao i suština čitavog STOŽERA PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA je da omogući buđenje, praštanje i ljubav prema dobrotoljubnom preobraženju  kako njegovih posetilaca, korisnika i njegovih utemeljivača tako i savremene civilizacije. Medijalna teritorija za realizaciju projekta STOŽER PANHARMONIČNOG PREOBRAŽENJA ČOVEKA I SVETA ukazaće se Božijom promišlju u nekoj suverenoj državi koja je spremna da preuzme odgovornost za preobraženje budućnosti čovečanstva i sveta!

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš