Projekat "CENPANTRANS"
CENTAR ZA PANHARMONIČNO PREOBRAŽENJE ČOVEKA I SVETA

Autor:
Vojislav D. Dević, akademik MSA, direktor STRATEG PROJEKTA, savetnik Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić", Miloša Bajića 7, 21000 Novi Sad, Srbija, atelje_devic@yahoo.com   www.idobravoj.com
©copyright, sva prava zadržava autor Vojislav D. Dević
Canadian Intelectual property Office, Certificate of Registration of Copyright No. 1070045

Uvodne napomene

Ljudska civilizacija zapala je u velike (objavljene) krize kao što su ekonomska, ekološka, i energetska a o onima (manje objavljivanim) krizama koje potresaju suštine ljudskog bića, kao što su rušenje etičkih normi, nedostatak samilosti i stida, iščezavanje ljubavi i požrtvovanja za bližnje kao i nedostatak pozitivne preobraženjske kreativnosti prema svetu i čoveku, najmanje se govori. Dosadašnji razvoj civilizacije odvijao se na podelama, razdorima, sukobima i fisijama. Opstanak i brži razvoj i viši nivo civilizacije zahteva sveopštu komunikaciju, združenost interesa, saradnju, mir i fuziju. Realizacija CENTRA ZA PANHARMONIČNO PREOBRAŽENJE ČOVEKA I SVETA treba da postane kamen temeljac početka te nove, blagotvorne, dobrotoljubne, mirotvorne civilizacije koja treba da obezbedi poštovanje svih ljudskih bića i njihovih iskustava.

Misija, vizija i cilj projekta

Misija Projekta:
CENTAR ZA PANHARMONIČNO PREOBRAŽENJE ČOVEKA I SVETA – CENPANTRANS je zamišljen kao institucija koja će doprinositi opstanku i bržem razvoju ljudske civilizacije na dobrobit čitavog čovečanstva.

Vizija projekta:
Da se svi problemi i sva dostignuća civilizacije, svi predstavnici uticajnih institucija i kreativnih snaga nađu na jednom mestu.
U optimističkoj varijanti ovaj Centar mogao bi da postane jezgro GLAVNOG GRADA ljudske civilizacije.

Cilj Projekta:
Primarni cilj je da se ograničeni prirodni i stečeni resursi Planete ne troše na međusobna trvenja interesnih grupa, već u celosti na brži razvoj celokupnog čovečanstva. Sinergijom znanja i aktivnosti kreativnih institucija i pojedinaca, uz podršku država, verskih institucija,  finansijskih subjekata i pojedinaca moguće je ubrzati globalni razvoj do te mere da smisao života i osećaj civilizacijske pripadnosti oseti svako ljudsko biće. Savremeni život treba da se oslobodi straha, siromaštva i usamljenosti da bi svako ljudsko biće moglo da razvije svoje kreativne snage i da da sopstveni doprinos savremenoj civilizaciji. 

U sledu aktivnosti koje bi doprinele realizaciji projekta, izgleda logično da ovaj projekat prvo podrže UN, čija Povelja sadrži iste i slične ciljeve. Projekat bi mogao, Božijom promišlju, da se realizuje u nekoj suverenoj državi koja je spremna da preuzme odgovornost za preobraženje budućnosti čovečanstva i sveta!

Pravni status projekta i nosilac projekta

Po mišljenju autora, po pravnom statusu kompleks CENTRA bio bi sastavni deo UN, a nosioc projekta takođe UN, odnosno njena posebno formirana sekcija. Time bi se dao svetski globalni značaj i okvir za promociju i realizaciju projekta CENPANTRANS-a. UN bi mogle da kroz ovaj projekat ojačaju svoj poljuljani ugled u svetskoj zajednici država pokrećući inicijativu za okupljanje i združivanje svih postojećih elita radi realizovanja ovoga super civilizacijskog projekta.

Opis investicije

Ukupna potrebna površina za realizaciju CENPANTRANS-a je oko 6 km². Urbanističko-arhitektonski koncept, inspirisan kako urbanističkim planom Platonove Atlantide tako i ustrojstvom samog atoma, omogućuje da se CENPANTRANS nalazi istovremeno i na zemlji i na vodi, i da se sastoji od sedam koncentričnih polukružnih prstenova između kojih i oko kojih se prostiru koncentrične vodene površine a u njihovom zajedničkom jezgru smešteno je neutralno područje u vidu ostrva. U tim koncentričnim poluprstenovima izgrađjeni su promotivni paviljoni svih država sveta, regija države domaćina i najznačajnijih korporacija države domaćina, hramovi najznašajnijih religija, najmoćnijih svetskih korporacija, paviljoni svih kultura i umetnosti, paviljoni za zabavu i sportove, paviljoni nauka, tehnologija i medicina) sa centralnim ostrvom i centralnim jezgrom. U centar se može ući i kopnom i vodom i vazduhom. Radi sveopšte sigurnosti svi ulazi u CENPANTRANS bezbedonosno su kontrolisani video kamerama i skenerima.

Vrednost investicije

U zavisnosti od izbora mesta (države za lokaciju), površine zemljišta, sadržaja aktivnosti i spratnosti promotivnih paviljona, uposlenih kadrova i informacionih sistema, orijentaciona neto izgrađena površina bi se kretala između 5 i 10 miliona m² a orijentaciona vrednost izgradnje bi se kretala između 10 i 20 milijardi evra.

Izvori finansiranja projekta

Članice UN i drugi centri moći (internacionalne i transnacionalne kompanije, crkve, banke, nevladine humanitarne organizacije, fondacije, elite svih struktura,..) kao i moćni pojedinci i svaki čovek dobre volje koji veruje u smisao i značaj ovoga projekat tj. u neophodnost njegove realizacije.
Sredstva svih donatora i sponzora evidentiraju se i sabiraju. Početna sredstva za razradu projekta omogućila bi razradu koncepta, programa i planova a na kraju bi se kao trošak javila u vrednosti građevinskog zemljišta odnosno pojedinačnih lokacija za promotivne paviljone. Valorizacijom lokacija sredstva uložena u predplanersku i planersku fazu posla mogu se povratiti ili ponovo ulagati, prema izboru donatora i dogovoru sa nosiocem projekta.

Dinamika realizacije

U zavisnosti je od vremena potrebnog za prihvatanje projekta (2009), u zavisnosti od vremena za izradu detaljnog projekta i fizibiliti studije (2010 i 2011) trebala bi da se kreće, posle zatvaranja finansijske konstrukcije, u vremenskom okviru od 3 do 5 godina dakle od 2012 do 2015-2018.

Očekivani efekti projekta

Za ljudsku civilizaciju: umesto sukoba - saradnja među centrima moći, umesto ratova - mir, umesto razaranja - kreativno stvaranje, umesto fisije - fuzija, zatim rešenje etičkih, ekoloških i energetskih problema, unapređenje ličnog i opšteg standarda, unapređenje preventivne medicine, zdrave ishrane i zdravog stanovanja, nastavak istraživanja i početak naseljavanja kosmosa ljudskim bićima, sveopšta saradnja različitih u veri, naciji, kulturi i profesiji u cilju viših interesa čovečanstva.

Za nosioce i učesnike projekta: finansijski efekti (najam prostora, poslovne, turističke i misionarske posete), društvena odgovornost za budućnost čoveka i sveta i ugled avangardnih inicijatora i realizatora temelja nove renesanse čovečanstva u XXI veku.

Za pojedince: neposredno iskustvo doživljaja celine bogatstva i raznovrsnosti sveta, čoveka, centara moći i ljudskih aktivnosti i iskušenje kritičkog ali dobrotoljubnog učešća u sopstvenom preobraženju i novoj renesansi čovečanstva XXI veka.

Za državu na kojoj će se locirati projekat: svetski ugled i prihodi od logističke podrške i snabdevanja CENPANTRANSA, infrastrukturnih, poslovnih i turističkih transfera.

 

Srbija, Novi Sad, 1. septembar 2009.

small en

Prikaz CENPANTRANS-a u časopisu DANI

vlasnik sajta:Vojislav Dević | administratori:Milan Šijakov, Mario Maleš