O AUTORU VOJISLAVU DEVIĆU

Rođen 1952. godine u Novom Sadu. Diplomirao na urbanističkom smeru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu 1977. godine. Specijalizirao urbanizam na Univerzitetu PARIZ VIII u Sen-Deniju 1982/3. godine. Od 1979. do 1994. radio kao urbanista u Zavodu za urbanizam, JP Urbanizam u Novom Sadu. Izabran u zvanje profesora na Međunarodnoj slovenskoj akademiji nauka, obrazovanja i umetnosti u Moskvi 1995. godine. Odlikovan medaljom Novog veka «Ko je ko» 2000. godine za «izuzetna dostignuća koja su obeležila naše živote u mnogim poljima» od strane Baronovog instituta «Ko je ko» iz Kalifornije, SAD. 2005. godine izabran u zvanje savetnika Geografskog instituta SANU "Jovan Cvijić" u Beogradu. Od 2008. direktor "STRATEG PROJEKTA" doo.

Istraživač,  teoretičar i praktičar prostornog planiranja, urbanizma, arhitekture, zaštite gradograditeljskog nasleđa, ekologije, futurologije i geostrateških projekata. Učesnik na više desetina stručnih i naučnih simpozijuma srpskog, jugoslovenskog, evropskog i svetskog nivoa sa svojim autorskim referatima. Saradnik i autor više desetina urbanističkih planova i projekata. Autor većeg broja članaka objavljenih u stručnoj i dnevnoj štampi.

Autor knjiga: Projekti tolerancije-mondijalizam, ekumenizam i pravoslavlje, 1996. (trojezična); Prikriveno ime i nepoznati urbanološki rodopis Novog Sada, 1997.; Može li zemljotres ugroziti sigurnost Novog Sada?, 1998.; Etičko-ekološka poslanica kolegama arhitektama i urbanistima III milenijuma, 1999. (petojezična, nagrađena na Urbanističkom salonu u Nišu iste godine); Srbalbanopolis-grad pomirenja XXI veka, 2002. (četvorojezična); Idejni koncept Hrama svehrišćanskog susretanja i pomirenja Sv. Jovan Krstitelj, 2003. (dvojezična).
Autor karata: Karte kulturnih dobara Vojvodine, 2002. (na srpskom i engleskom; Kulturno-istorijske karte Sremskih Karlovaca, 2003. (dvojezična, srpsko-engleska); Kulturno-istorijske auto karte dvoraca Vojvodine, 2004. (dvojezična, srpsko-engleska); Kulturno-istorijsko-geografske karte Sveta Fruška gora 2005. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobra Vojvodine i Novog Sada 2005. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobara Novog Sada, Beograda, AP Vojvodine i Republike Srbije 2006. (dvojezična srpsko-engleska); Info karte dobara Svete Fruške gore i dvoraca Vojvodine 2008. (dvojezična srpsko-engleska).

Zaštitar novosadskih trgova, grobalja i crkava. Borac za ekologiju i tvorac ideja biopolisa, modela zdravog, harmoničnog i poželjnog grada, olimpijapolisa, uravnoteženog grada nenasilnog mira, mudrapolisa, zavetnog grada pečata sa tolerišućim barijerama, asketopolisa, strategije samooganičavanja grada, Ekumenskih konaka kraj svetilišta Marija Snežna na Tekijama, strategije preživljavanja gradova u XXI veku, Fruške Gore kao treće Svete Gore i drugih.

Član:     Društva arhitekata Novog Sada
              Udruženja urbanista Srbije
              Udruženja primenjenih umetnika i dizajnera Vojvodine
              Slovenskog instituta u Novom Sadu
              Evropskog instituta za istraživanje drevnih Slovena u Londonu
              Međunarodne Slovenske Akademije nauka, kulture i umetnosti u Moskvi

7

Vojislav D. Dević